Nadace OKD

Nadace OKD

 

Nadace Partnerstv

Nadace Partnerstv

Anketa:

 


Ke staen:

 DOL TEBVKY - analza prodn-kulturnch podmnek zem (pdf) - nov

 Pihlka do Obanskho sdruen dol Tebvky (doc) - nov

 Pipomnka oban k nvrhu Plnu oblast povod Moravy (doc)
- pipomnku je nutn podat do 31.12.2008 na adresu uvedenou v hlavice pipomnky

 Jak se zapojit do zemnho plnovn (pdf)
- nvod pro veejnost a spolky vypracovan Ekologickm prvnm servisem

 - prvodn dopis (word)
 - pipomnka k PUR (word)

 

Ndr Jema

 

Ndr Lotice 1,4MB

 

Lokality k hjen 0,5MB

Odkazy:


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

Jarn vlap kolem eky - ji 3. kvtna!!

Ahoj, zveme na jarn vlap tuto sobotu.

Jarn vlap 2014

Pro podrobnosti klinkni zde - odkaz na FB28.04.2014, 10:04


klid Tebvky 5. dubna 2014

Jarn klid Tebvky

Odkaz na FB

Sbr odpadk na bezch Tebvky se kon v sobotu 5. dubna 2014. Sraz 8:30 v Loticch u lkrny, pak spolen od istiky proti proudu.

Pytle a rukavice dod a odvoz odpadk zajist Povod Moravy.

Info o asti a dotazy poslejte na jan.simek@grnm.cz03.04.2014, 18:04


Spojme sly v boji proti spalovn v Mohelnici

Ahoj, mrknte na odkaz a zapojte se do boje proti spalovn v Mohelnici!

https://www.facebook.com/spalovnaMohelnice

h.05.03.2014, 20:35


Co se chyst?

Zdravm vechny a ppomnm, e a to tak podle etnostni aktualizac strnek nevypad, dol Tebvky ije. Jak mil pekvapen :) Vnejbli dob chystme dv akce:

  • klid kolem eky podporovan Povodm Moravy (datum bude upesnno, ale zejm to probhne 30.bezna)

  • Jarn vlap kolem Tebvky, ji tradin to akce, pleitost k rozhovorm a objevovn krsy, na kterou nkdy v kadodennosti troku zapomnme. Vylpneme si 3.5.2014
Pozvnky budou :)
Zdrav a t se Honza imek - jan.simek@grnm.cz04.03.2014, 07:32


Jarn vlap dolm Tebvky 27.4.2013

Aktuln informace

V Moravianech u vlaku budeme od 8 hodin,

o pl vyrazme proti proudu Tebvky do Lotic a nsledn do Jeman.

Vezmte si s sebou svainu a nco na opeen, na Markrabce bude pestvka u ohn :)

V Jemani zakonme vlap posezenm v mstn nekuck hospdce.

Odtud jede autobus v 17:04 hodin do Lotic (a eventueln dl do Moravian).

Kdo bude potebovat nechat auto rno v Loticch, meme se domluvit na odvozu do Moravian, eventueln hodit auto rno z Moravian do Lotic.

Kdytak volejte 608564419 (Honza)20.04.2013, 10:31


klid odpadku kolem ramen Tebvky

sraz 15.4. 2012 v 9:00 v Loticch na nmst

klikni na pozvnku pro plnou velikost

Ahoj vichni mil lenov a pznivci dol Tebvky,

ne nm to vechno zaroste, rozhodly jsme se s Hanou vzt situaci do vch rukou a uspodat tentokrt nikoliv vlap,. ale klid odpadk kolem pvodnho koryta Tebvky (kme tomu ramena). Bude poteba zajistit svoz lid z lotickhpo nmst do Kozova, zejm pome jeden skautsk tatnek, taky imkovic Jetk, no a Mumu Ale rovn slbil pomoc. Oslovila jsem i Martina Plka, uvid podle okolnost. Povoci slbili odvoz bince nklakem na skldku. Take - tme se na Vs a Vae kamardy :-) Svaka06.04.2012, 10:47


lensk schze O.S. dol Tebvky 25. 11. 2011

V ptek 25. 11. 2011 se v salnku u Coufal uskuten schze O.S. dol Tebvky.

Zatek v 19 hodin.

Vechny leny a pznivce zveme a tme se.

Na epu Pilsner (Urquell)20.11.2011, 17:05


Szen lpy 5. 11. 2011

Junk - svaz skaut a skautek R, stedisko p Lotice ve spoluprci s Obanskm sdruenm Udol Tebvky a mstem Lotice budou v sobotu 5. 11. 2011 ve 14 hodin szet za Loticemi lpu z projektu

Zasate strom na pamtku Svat Aneky esk!

Aneka Pemyslovna


Probhne to za mstem u poln cesty smrem na Palonn. Zrove m probhnout umstn a vysvcen zrestaurovan soky panenky Marie.

Vechny srden zveme k pjemnmu setkn u dobr vci :)02.11.2011, 07:53


Jarn vlap dolm Tebvky

Zveme vs na jarn vlap dolm Tebvky.

Odchod 16.4.2011 v 8:30 od lotick lkrny (na nmst)

pozor zmna: sraz plat, mn se smr pochodu. astnky odvezeme do vchozho bodu u Balatkova mlna a odtud se vydme po proudu eky do Lotic. Kde ns ek salnek u Coufal.

Kolem eky doputujeme do Kozova odkud jede v 16:57 autobus zpt do Lotic a Mohelnice.

Pozvnka na jarn vlap dolm Tebvky
11.03.2011, 08:36


Skonili jsme, jasn zprva

Nebojte se ani se nette, nepjdeme na koncert Olympiku. Na rozdl od Petra Jandy vm tak pinme zprvu dobrou. Obansk sdruen dol Tebvky dokonilo svj druh projekt nazvan Niva Tebvky. Finann jej podpoila Nadace OKD a krom naeho obanskho sdruen se na realizaci podlelo nkolik renomovanch prodovdc.

Ale popodku: Prvn projekt Tebvka pro ivot ml obany informovat o tom, kter vodn dla nae krsn dol ohrouj. Dky odborn studii Mgr. Luke Krejho Ph.D. zMasarykovy univerzity vBrn jsme si potvrdili, e prod blzk sek eky od Vranov Lhoty po Lotice je tm nejlepm protipovodovm opatenm.

Zsluhou druhho projektu se lenm obanskho sdruen a veejnosti vbec dostv poprv do rukou ada dalch argument, pro je teba dol zachovat, neniit je, ale naopak usilovat o zlepovn stavu nivy Tebvky.

Dv prce, Mapovn bobho osdlen vdol Tebvky a Biologick posouzen hodnoty zem dol Tebvky, kter jsou vstupem druhho projektu, upozoruj na to, co je v lokalit mezi Vranovou Lhotou a Loticemi obzvl᚝ cenn.

Mgr. Jaroslav Malo zUniverzity Palackho je autorem vzkumu mapujcho oblast, o kter dosud nebyly znmy dn informace zhlediska bobho osdlen. Je teba ci, e a ns bobr nkdy me rozilovat tm, e ni stromy a stav hrze, pat mezi nae siln ohroen druhy a je zkonem psn chrnn on i biotopy, kde ije. Zomylu je nutn vyvst mnoh znalce prody, kte jsou dodnes pesvdeni, e bobr lov ryby a tm kod naim rybm. Take si budeme vichni pamatovat, e bobr je bloravec, nejvce mu chutnaj mlad vtve stromk a rd si pochutn teba na kukuici. Te ale zptky knaemu bobmu vzkumu. Jak vlastn probhal? Na zatku jara za pomrn nepznivho poas se uskutenilo za pomoci GPS zimn mapovn veker aktivity bobr ve sledovan oblasti. Do pipravench arch byla zanesena vechna zjitn data o poloze a charakteristice pobytovch znmek. Tato data byla poslze pevedena do GIS prosted a zpracovna statistickmi a pravdpodobnostnmi metodami. Mezi pobytov znaky pat napklad okusy, chodnky a skluzy, stopy, obydl, projevy stavebn aktivity i bob jdelny. Ke zjiovn pachovch stop a aktivnch nor byl vyuit speciln vycvien pes Ben.

A jak bob vzkum u Tebvky dopadl? Celkem bylo vyhodnoceno 78 lokac pobytovch znmek. Byla nalezena dv bob teritoria. Prvn je dlouh 2559 m a je obvno plnou rodinou. Druh je podstatn krat (564 m) a je pravdpodobn, e se zde nachz pouze jeden a dva jedinci. Me zde dovat star, ji se nerozmnoujc pr i pouze jeden zpru, kde ji druh uhynul. Vobou teritorich slou za obydl bobr nory. Zmapovn vyplynulo, e sloen porost nenahrv plinmu rozen bob populace, ale typ beh, rychlost proudu i typ okoln krajiny jsou pro bobry velmi vhodn. dol Tebvky bude mt pro bobry vdy vznam jako msto bez ruivch vliv. Vposledn dob se objevuje stle vce ppad pytlctv (nap. i vCHKO Litovelsk Pomorav), take msto, jako je dol Tebvky, se vbudoucnu mon stane zkladem udriteln populace bobra u ns, vzhledem kminimu stets lidmi. A dodejme, e vskyt bobra je indiktorem klidu a zdravho ivotnho prosted tak pro ns, lidi.

Pojme nyn kdruhmu vzkumu, jeho vsledkem je biologick hodnocen lokality. Garantem vzkumu se stal Mgr. Radim Kovara, znalec akreditovan ministerstvem ivotnho prosted. Przkum probhal vkvtnu a z roku 2010 a jeho clem bylo krom zjitn biologickho vznamu upozornit tak na dopad ppadnch zmr realizace vodnch staveb na toku Tebvky, a to zejmna na zvlt chrnn druhy rostlin a ivoich. Krom vskytu chrnnch rostlin lilie zlatohlav i snenky podsnnku byl zjitn vskyt nkterch vzcnch ivoich, znich mnoz jsou uvedeni vaktuln erven knize R. Jsou to napklad motli modrsek bahenn a ohnivek ernoern, batolec erven, otakrek fenyklov, otakrek ovocn i blopsek topolov. Zdalch pslunk hmyz e jsou to pamelk skaln, majka fialov, stevlk Scheidlerv, zlatohlvek tmav, svink poln a dal a dal. Zochransky vznamnch druh jsou to pak ryby (mnk jednovous, vranka, stevle poton, ouklejka pruhovan), mloci (mlok skvrnit, olek obecn), by (ropucha obecn, skokan hnd, skokan zelen, ropucha zelen, rosnika zelen, skokan thl), upinat (jetrka obecn, jetrka ivorod, slep kehk, uovka obojkov, zmije obecn). Zobyvatel pta e stoj za zmnku p bl a p ern, zdravc pak ost lesn, jestb lesn, krahujec obecn a velojed lesn. Cennm je pozorovn vodoue kropenatho a vskyt vra velkho. dol Tebvky je pomrn vznamnm hnzditm dnes ji vzcnho ledka nho. Zpvc je teba uvst skorce vodnho, uhka edho, krkavce velkho, brambornky a lejsky. Vdol Tebvky a blzkm okol bylo zaznamenno tinct druh netopr vrpenec mal, a netopi vousat, brvit, velkoduch, velk, vodn, veern, rezav, hvzdav, nejmen, ern a uat. Krom bobra uvdnho ve je teba zmnit dalho vzcnho obyvatele, vydru n.

Projekt neml jen ist odborn charakter, ale jeho soust byla i propagan a osvtov st. S krsami dol se mohli oban Lotic seznmit alespo na fotografich, a to na vstav, kterou dky laskavosti veden MKS uspodalo v z v psl kulturnho domu Obansk sdruen dol Tebvky a poadatelsk sluby se ochotn a skvle ujali skauti z oddlu Lesn ryti. Vstava byla zahjena vernis s promtnm dokumentu o protipovodov loze prod blzkch vodnch tok a o nebezpe jejich regulace v krajin. Fotografie, jejich autory jsou lenov a ptel obanskho sdruen, zhldlo tm 300 nvtvnk.

A jak je zvr? Realizace vodnch dl vdol Tebvky by vznamnm zpsobem negativn pozmnila charakter lokality. Zmrnn povodovch vln lze eit biologicky a krajinsky vhodnjmi opatenmi. Je to hlavn umonn rozlivu vody a pevod polnch kultur na trval travn porosty (to se tk zejmna zem od soutoku Jevky a Tebvky po Vranovou Lhotu). Tak by dolo ke zven schopnosti krajiny pojmat a zadrovat vodu a ke zmrnn povodovch vln. Takov pravy by mly pzniv vliv na vechny ivoin a rostlinn druhy. Je tedy dobe, e se objevuj prvn zprvy o tom, e Tebvka by se mohla stt pkladem revitalizovanho a renaturalizovanho vodnho toku. Nejvce vak stle hroz kanl D-O-L, jeho realizace by byla pro nai vlast nesmrnou ekologickou katastrofou.

Nakonec si jet neodpustm jednu poznmku. Kadou povodovou vlnu pichzejc zhornho toku Tebvky me znan ovlivnit plnovan stavba rybnka nad Loticemi. Vtto lokalit je ji zjedn strany niva zastavna hitm a koupalitm. Nyn m na protj stran dajn vzniknout chovn rybnk. Pokud rybi nechtj pi velk vod lovit kapry po celch Loticch, bude zejm nutn vybudovat hrze. Tm se zde ovem zabrn rozlivu sti povodovch vod a o to rychleji voda vltne do msta. Pitom to, e se povodov vlna vtchto mstech nad Loticemi me skuten spolehliv rozlvat, jsme vidli naposledy letos na jae. Kde potom zstal selsk rozum?

Mgr. Svatava imkov

Obansk sdruen dol Tebvky12.12.2010, 17:52


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

FOTOGALERIE- nov

Vzkazy:

1+1=     
cialis without a doctors prescription in usa cialis tablets 20mg cialisonl.com
cialis 20 mg price http://cialisonl.com/
cialis prices walmart http://cialisonl.com/
cialis without a doctors prescription
http://freelancersunion.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
cialis without a doctor's prescription in usa
cialis without prescription
cialis without doctor prescription

18.6.19, 18:44

- , N.? - .


------
Toba.ua


. , . - .


------
Hills


......................


------?


------, , -, . .


------I apologise, but, in my opinion, you are not right. I am assured. Write to me in PM, we will talk.


------
.


------I am assured, that you have deceived.


------
seo


, .


------, ...,


------
Ausblick 1und1 einrichten 2003

18.6.19, 17:38

Information about the University of Utah Student Health Center Services.
Chicken egg roll recipe

18.6.19, 17:09

tadalafil without a doctor prescription tadalafil 5mg daily cialisonl.com
generic cialis uk http://cialisonl.com/
cialis pills cost http://cialisonl.com/
cialis without a doctors prescription
http://fredericksgroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
cialis without subscription
no prescription tadalafil
cheap cialis without a doctors prescription

18.6.19, 17:00

http://www.happylifestyleinc.com/
www.happylifestyleinc.com

18.6.19, 15:53

=> forex24.ws

:

1. ;

2. Stop Loss;

3. .

: 100$

: , , - !

- !

=>

---------

: 18/06/2019
___________
forex24.ws

18.6.19, 15:41

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin - Prix.achetercommander.fr Buy Amoxicillin Online qsp.eawn.udolitrebuvky.cz.dys.uf http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

18.6.19, 15:20

cialis no doctor's prescription cialis 20 mg best price cialisonl.com
cialis pills http://cialisonl.com/
cialis 5 mg price http://cialisonl.com/
tadalafil without a doctor's prescription
http://mdregion.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/
can you buy cialis without a prescription
how to get cialis without a prescription
cialis without a doctor's prescription canada

18.6.19, 15:1418.6.19, 15:00

. русские фильмы 2019 684 919 , . . , . , . .

18.6.19, 14:38

ed meds online without doctor prescription purchasing cialis on the internet reviews cialisonl.com
buy cheap cialis coupon http://cialisonl.com/
tadalafil tablets 10mg http://cialisonl.com/
cialis without a doctors prescription
http://mysearay.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
how to get cialis without doctor
cialis without a doctor's prescription usa
cialis for daily use without prescription

18.6.19, 13:3218.6.19, 13:05

cialisvie.com buy cialis delhi
generic cialis uk http://cialisvie.com/
tadalafil generic name http://cialisvie.com/#tadalafil
how can i buy cialis without a prescription
buy cialis without a doctor's prescription

18.6.19, 12:56

http://www.worldnews-today.com/
www.worldnews-today.com

18.6.19, 12:52

without a doctors prescription cialis 5mg pricing cialisonl.com
cialis generic name http://cialisonl.com/
cialis 5mg http://cialisonl.com/
buy cialis without prescription
http://ioannvoinik2.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/
buy cialis no prescription
cialis no prescription
cialis online without prescriptio

18.6.19, 11:31

cialisvie.com tadalafil generic dosage
cialis 5mg daily http://cialisvie.com/
purchase tadalafil http://cialisvie.com/#generic-cialis
tadalafil without a doctors prescription
buy cials online

18.6.19, 10:57

pharmacie canadian pharmacies online canadianpharmacytousa.com
pharmacies shipping to usa http://canadianpharmacytousa.com/
online drug store http://canadianpharmacytousa.com/
pharmacies shipping to usa
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
canadian rx
http://rossadovod.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacytousa.com
drugs for sale
prescriptions from canada without
http://www.indicwiki.org/index.php?title=Impotence_Drug_Aids_Treatment_Of_Uncommon_Lung_Disease

18.6.19, 10:29

cialisvie.com buy cialis with no prescription
cialis from usa pharmacy http://cialisvie.com/
cialis 20 mg tablet http://cialisvie.com/#cialis-generico
how to get cialis without doctor
buy tadalafil no prescription

18.6.19, 09:00

cialis without a doctor's prescription tadalafil 5mg reviews cialissi.com
buy cheap cialis in canada http://cialissi.com/
tadalafil reviews http://cialissi.com/
tadalafil without a doctors prescription
http://struss.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
buy cialis online without prescription
generic cialis without a doctor
cialis without a doctor

18.6.19, 08:42

http://almondandthehazelnut.com/
almondandthehazelnut.com

18.6.19, 08:34

cialisvie.com buy cialis online no prescription
tadalafil http://cialisvie.com/
buy cialis without a doctor's prescription http://cialisvie.com/#cialis-generico
how can i buy cialis without a prescription
buy cialis online safely

18.6.19, 07:04

? . , , . . , food-. ? (). (, , ), : , , , , .SEOKlub

smm
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - smm

, . - , , . , , , , , , . . , . .

18.6.19, 06:58

canadian pharmacies online online pharmacies in usa canadianpharmacyies.com
drugstore online http://canadianpharmacyies.com/
canadian drugstore http://canadianpharmacyies.com/
canadian online pharmacies
http://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
canadian pharmacies that ship to us
http://aalyans.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
top rated canadian pharmacies online
canadian drug
http://hradvice.online/index.php?qa=299092&qa_1=learn-how-to-deal-with-erectile-dysfunction-problem-old-age

18.6.19, 06:52

generic cialis 20mg cheap cialis cialis without prescription

18.6.19, 06:41

cialis without a doctor preion tadalafil generic 2018 cialisonl.com
purchase tadalafil http://cialisonl.com/
cialis tablets for sale http://cialisonl.com/
tadalafil without a doctor's prescription
http://yushla.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/
cialis subscription
cialis without prescriptions
cialis canada prescription

18.6.19, 06:37

, . : . - . !

18.6.19, 05:32

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabrame stavb pehrady v drahocennm dol Tebvky
tavasi@centrum.cz