Nadace OKD

Nadace OKD

 

Nadace Partnerstv

Nadace Partnerstv

Anketa:

 


Ke staen:

 DOL TEBVKY - analza prodn-kulturnch podmnek zem (pdf) - nov

 Pihlka do Obanskho sdruen dol Tebvky (doc) - nov

 Pipomnka oban k nvrhu Plnu oblast povod Moravy (doc)
- pipomnku je nutn podat do 31.12.2008 na adresu uvedenou v hlavice pipomnky

 Jak se zapojit do zemnho plnovn (pdf)
- nvod pro veejnost a spolky vypracovan Ekologickm prvnm servisem

 - prvodn dopis (word)
 - pipomnka k PUR (word)

 

Ndr Jema

 

Ndr Lotice 1,4MB

 

Lokality k hjen 0,5MB

Odkazy:


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

Jarn vlap kolem eky - ji 3. kvtna!!

Ahoj, zveme na jarn vlap tuto sobotu.

Jarn vlap 2014

Pro podrobnosti klinkni zde - odkaz na FB28.04.2014, 10:04


klid Tebvky 5. dubna 2014

Jarn klid Tebvky

Odkaz na FB

Sbr odpadk na bezch Tebvky se kon v sobotu 5. dubna 2014. Sraz 8:30 v Loticch u lkrny, pak spolen od istiky proti proudu.

Pytle a rukavice dod a odvoz odpadk zajist Povod Moravy.

Info o asti a dotazy poslejte na jan.simek@grnm.cz03.04.2014, 18:04


Spojme sly v boji proti spalovn v Mohelnici

Ahoj, mrknte na odkaz a zapojte se do boje proti spalovn v Mohelnici!

https://www.facebook.com/spalovnaMohelnice

h.05.03.2014, 20:35


Co se chyst?

Zdravm vechny a ppomnm, e a to tak podle etnostni aktualizac strnek nevypad, dol Tebvky ije. Jak mil pekvapen :) Vnejbli dob chystme dv akce:

  • klid kolem eky podporovan Povodm Moravy (datum bude upesnno, ale zejm to probhne 30.bezna)

  • Jarn vlap kolem Tebvky, ji tradin to akce, pleitost k rozhovorm a objevovn krsy, na kterou nkdy v kadodennosti troku zapomnme. Vylpneme si 3.5.2014
Pozvnky budou :)
Zdrav a t se Honza imek - jan.simek@grnm.cz04.03.2014, 07:32


Jarn vlap dolm Tebvky 27.4.2013

Aktuln informace

V Moravianech u vlaku budeme od 8 hodin,

o pl vyrazme proti proudu Tebvky do Lotic a nsledn do Jeman.

Vezmte si s sebou svainu a nco na opeen, na Markrabce bude pestvka u ohn :)

V Jemani zakonme vlap posezenm v mstn nekuck hospdce.

Odtud jede autobus v 17:04 hodin do Lotic (a eventueln dl do Moravian).

Kdo bude potebovat nechat auto rno v Loticch, meme se domluvit na odvozu do Moravian, eventueln hodit auto rno z Moravian do Lotic.

Kdytak volejte 608564419 (Honza)20.04.2013, 10:31


klid odpadku kolem ramen Tebvky

sraz 15.4. 2012 v 9:00 v Loticch na nmst

klikni na pozvnku pro plnou velikost

Ahoj vichni mil lenov a pznivci dol Tebvky,

ne nm to vechno zaroste, rozhodly jsme se s Hanou vzt situaci do vch rukou a uspodat tentokrt nikoliv vlap,. ale klid odpadk kolem pvodnho koryta Tebvky (kme tomu ramena). Bude poteba zajistit svoz lid z lotickhpo nmst do Kozova, zejm pome jeden skautsk tatnek, taky imkovic Jetk, no a Mumu Ale rovn slbil pomoc. Oslovila jsem i Martina Plka, uvid podle okolnost. Povoci slbili odvoz bince nklakem na skldku. Take - tme se na Vs a Vae kamardy :-) Svaka06.04.2012, 10:47


lensk schze O.S. dol Tebvky 25. 11. 2011

V ptek 25. 11. 2011 se v salnku u Coufal uskuten schze O.S. dol Tebvky.

Zatek v 19 hodin.

Vechny leny a pznivce zveme a tme se.

Na epu Pilsner (Urquell)20.11.2011, 17:05


Szen lpy 5. 11. 2011

Junk - svaz skaut a skautek R, stedisko p Lotice ve spoluprci s Obanskm sdruenm Udol Tebvky a mstem Lotice budou v sobotu 5. 11. 2011 ve 14 hodin szet za Loticemi lpu z projektu

Zasate strom na pamtku Svat Aneky esk!

Aneka Pemyslovna


Probhne to za mstem u poln cesty smrem na Palonn. Zrove m probhnout umstn a vysvcen zrestaurovan soky panenky Marie.

Vechny srden zveme k pjemnmu setkn u dobr vci :)02.11.2011, 07:53


Jarn vlap dolm Tebvky

Zveme vs na jarn vlap dolm Tebvky.

Odchod 16.4.2011 v 8:30 od lotick lkrny (na nmst)

pozor zmna: sraz plat, mn se smr pochodu. astnky odvezeme do vchozho bodu u Balatkova mlna a odtud se vydme po proudu eky do Lotic. Kde ns ek salnek u Coufal.

Kolem eky doputujeme do Kozova odkud jede v 16:57 autobus zpt do Lotic a Mohelnice.

Pozvnka na jarn vlap dolm Tebvky
11.03.2011, 08:36


Skonili jsme, jasn zprva

Nebojte se ani se nette, nepjdeme na koncert Olympiku. Na rozdl od Petra Jandy vm tak pinme zprvu dobrou. Obansk sdruen dol Tebvky dokonilo svj druh projekt nazvan Niva Tebvky. Finann jej podpoila Nadace OKD a krom naeho obanskho sdruen se na realizaci podlelo nkolik renomovanch prodovdc.

Ale popodku: Prvn projekt Tebvka pro ivot ml obany informovat o tom, kter vodn dla nae krsn dol ohrouj. Dky odborn studii Mgr. Luke Krejho Ph.D. zMasarykovy univerzity vBrn jsme si potvrdili, e prod blzk sek eky od Vranov Lhoty po Lotice je tm nejlepm protipovodovm opatenm.

Zsluhou druhho projektu se lenm obanskho sdruen a veejnosti vbec dostv poprv do rukou ada dalch argument, pro je teba dol zachovat, neniit je, ale naopak usilovat o zlepovn stavu nivy Tebvky.

Dv prce, Mapovn bobho osdlen vdol Tebvky a Biologick posouzen hodnoty zem dol Tebvky, kter jsou vstupem druhho projektu, upozoruj na to, co je v lokalit mezi Vranovou Lhotou a Loticemi obzvl᚝ cenn.

Mgr. Jaroslav Malo zUniverzity Palackho je autorem vzkumu mapujcho oblast, o kter dosud nebyly znmy dn informace zhlediska bobho osdlen. Je teba ci, e a ns bobr nkdy me rozilovat tm, e ni stromy a stav hrze, pat mezi nae siln ohroen druhy a je zkonem psn chrnn on i biotopy, kde ije. Zomylu je nutn vyvst mnoh znalce prody, kte jsou dodnes pesvdeni, e bobr lov ryby a tm kod naim rybm. Take si budeme vichni pamatovat, e bobr je bloravec, nejvce mu chutnaj mlad vtve stromk a rd si pochutn teba na kukuici. Te ale zptky knaemu bobmu vzkumu. Jak vlastn probhal? Na zatku jara za pomrn nepznivho poas se uskutenilo za pomoci GPS zimn mapovn veker aktivity bobr ve sledovan oblasti. Do pipravench arch byla zanesena vechna zjitn data o poloze a charakteristice pobytovch znmek. Tato data byla poslze pevedena do GIS prosted a zpracovna statistickmi a pravdpodobnostnmi metodami. Mezi pobytov znaky pat napklad okusy, chodnky a skluzy, stopy, obydl, projevy stavebn aktivity i bob jdelny. Ke zjiovn pachovch stop a aktivnch nor byl vyuit speciln vycvien pes Ben.

A jak bob vzkum u Tebvky dopadl? Celkem bylo vyhodnoceno 78 lokac pobytovch znmek. Byla nalezena dv bob teritoria. Prvn je dlouh 2559 m a je obvno plnou rodinou. Druh je podstatn krat (564 m) a je pravdpodobn, e se zde nachz pouze jeden a dva jedinci. Me zde dovat star, ji se nerozmnoujc pr i pouze jeden zpru, kde ji druh uhynul. Vobou teritorich slou za obydl bobr nory. Zmapovn vyplynulo, e sloen porost nenahrv plinmu rozen bob populace, ale typ beh, rychlost proudu i typ okoln krajiny jsou pro bobry velmi vhodn. dol Tebvky bude mt pro bobry vdy vznam jako msto bez ruivch vliv. Vposledn dob se objevuje stle vce ppad pytlctv (nap. i vCHKO Litovelsk Pomorav), take msto, jako je dol Tebvky, se vbudoucnu mon stane zkladem udriteln populace bobra u ns, vzhledem kminimu stets lidmi. A dodejme, e vskyt bobra je indiktorem klidu a zdravho ivotnho prosted tak pro ns, lidi.

Pojme nyn kdruhmu vzkumu, jeho vsledkem je biologick hodnocen lokality. Garantem vzkumu se stal Mgr. Radim Kovara, znalec akreditovan ministerstvem ivotnho prosted. Przkum probhal vkvtnu a z roku 2010 a jeho clem bylo krom zjitn biologickho vznamu upozornit tak na dopad ppadnch zmr realizace vodnch staveb na toku Tebvky, a to zejmna na zvlt chrnn druhy rostlin a ivoich. Krom vskytu chrnnch rostlin lilie zlatohlav i snenky podsnnku byl zjitn vskyt nkterch vzcnch ivoich, znich mnoz jsou uvedeni vaktuln erven knize R. Jsou to napklad motli modrsek bahenn a ohnivek ernoern, batolec erven, otakrek fenyklov, otakrek ovocn i blopsek topolov. Zdalch pslunk hmyz e jsou to pamelk skaln, majka fialov, stevlk Scheidlerv, zlatohlvek tmav, svink poln a dal a dal. Zochransky vznamnch druh jsou to pak ryby (mnk jednovous, vranka, stevle poton, ouklejka pruhovan), mloci (mlok skvrnit, olek obecn), by (ropucha obecn, skokan hnd, skokan zelen, ropucha zelen, rosnika zelen, skokan thl), upinat (jetrka obecn, jetrka ivorod, slep kehk, uovka obojkov, zmije obecn). Zobyvatel pta e stoj za zmnku p bl a p ern, zdravc pak ost lesn, jestb lesn, krahujec obecn a velojed lesn. Cennm je pozorovn vodoue kropenatho a vskyt vra velkho. dol Tebvky je pomrn vznamnm hnzditm dnes ji vzcnho ledka nho. Zpvc je teba uvst skorce vodnho, uhka edho, krkavce velkho, brambornky a lejsky. Vdol Tebvky a blzkm okol bylo zaznamenno tinct druh netopr vrpenec mal, a netopi vousat, brvit, velkoduch, velk, vodn, veern, rezav, hvzdav, nejmen, ern a uat. Krom bobra uvdnho ve je teba zmnit dalho vzcnho obyvatele, vydru n.

Projekt neml jen ist odborn charakter, ale jeho soust byla i propagan a osvtov st. S krsami dol se mohli oban Lotic seznmit alespo na fotografich, a to na vstav, kterou dky laskavosti veden MKS uspodalo v z v psl kulturnho domu Obansk sdruen dol Tebvky a poadatelsk sluby se ochotn a skvle ujali skauti z oddlu Lesn ryti. Vstava byla zahjena vernis s promtnm dokumentu o protipovodov loze prod blzkch vodnch tok a o nebezpe jejich regulace v krajin. Fotografie, jejich autory jsou lenov a ptel obanskho sdruen, zhldlo tm 300 nvtvnk.

A jak je zvr? Realizace vodnch dl vdol Tebvky by vznamnm zpsobem negativn pozmnila charakter lokality. Zmrnn povodovch vln lze eit biologicky a krajinsky vhodnjmi opatenmi. Je to hlavn umonn rozlivu vody a pevod polnch kultur na trval travn porosty (to se tk zejmna zem od soutoku Jevky a Tebvky po Vranovou Lhotu). Tak by dolo ke zven schopnosti krajiny pojmat a zadrovat vodu a ke zmrnn povodovch vln. Takov pravy by mly pzniv vliv na vechny ivoin a rostlinn druhy. Je tedy dobe, e se objevuj prvn zprvy o tom, e Tebvka by se mohla stt pkladem revitalizovanho a renaturalizovanho vodnho toku. Nejvce vak stle hroz kanl D-O-L, jeho realizace by byla pro nai vlast nesmrnou ekologickou katastrofou.

Nakonec si jet neodpustm jednu poznmku. Kadou povodovou vlnu pichzejc zhornho toku Tebvky me znan ovlivnit plnovan stavba rybnka nad Loticemi. Vtto lokalit je ji zjedn strany niva zastavna hitm a koupalitm. Nyn m na protj stran dajn vzniknout chovn rybnk. Pokud rybi nechtj pi velk vod lovit kapry po celch Loticch, bude zejm nutn vybudovat hrze. Tm se zde ovem zabrn rozlivu sti povodovch vod a o to rychleji voda vltne do msta. Pitom to, e se povodov vlna vtchto mstech nad Loticemi me skuten spolehliv rozlvat, jsme vidli naposledy letos na jae. Kde potom zstal selsk rozum?

Mgr. Svatava imkov

Obansk sdruen dol Tebvky12.12.2010, 17:52


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

FOTOGALERIE- nov

Vzkazy:

1+1=     
zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:59

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:57

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. - .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , - -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. ! hd 720p !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

[b]zfilm6.ru[/b] .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

how long does cialis take to work
[url=http://cialisv.com]buy cialis usa[/url]

19.1.19, 19:05

http://tinyurl.com/yaxzmykq http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631573 http://bit.ly/2SRXtIF https://p.hgc.host/631572 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/y7uw4uj7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://bit.ly/2SNcmM7 https://p.hgc.host/631550 http://tinyurl.com/yadbjgq2 https://p.hgc.host/631555 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/ya3222we http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/y7galuuf https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/ybouswkg

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 25.12.2019 16:17 159320670 784371699 907894714 95082473
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:59

http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html https://p.hgc.host/631569 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html https://p.hgc.host/631560 https://p.hgc.host/631567 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html https://p.hgc.host/631563 https://p.hgc.host/631572 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-909.html

必要なリンク ここで、ラフィク

dpokmlsawe 26.12.2019 3:38 775954422 179756190 218393161 429058928
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:55

http://bit.ly/2SMG3gq http://bit.ly/2SRXvjL https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso https://p.hgc.host/631573 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/yc27dde4 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SL8GdH http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/yaxzmykq https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/ycgstd2t

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 24.12.2019 12:10 670661157 812563338 989913327 879172108
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yc27dde4 http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SJxaEc http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/y7galuuf http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/ycgstd2t https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/ybmefv8s https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y8bms4wo

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 22.12.2019 9:15 637744100 457385053 52786999 96109121
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yb7pwvk3 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://tinyurl.com/ya3222we http://bit.ly/2SJxaEc http://tinyurl.com/ycgstd2t http://tinyurl.com/y7uyc5aw http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yadbjgq2 http://bit.ly/2SMG3gq http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html http://tinyurl.com/y9648jqp http://tinyurl.com/ybmefv8s http://tinyurl.com/ybouswkg

またとないです ここで、ラフィク

dpokmlsawe 30.12.2019 16:26 324656514 474353552 262630154 834790667
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:53

http://bit.ly/2SRH2fq https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/y9648jqp http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html http://bit.ly/2SM8ivH https://p.hgc.host/631560 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://bit.ly/2SRXtIF http://bit.ly/2SNcmM7 http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yc27dde4 http://tinyurl.com/yaxzmykq http://tinyurl.com/ycujjkgd http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/yadbjgq2

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 19.12.2019 7:29 27846318 968390005 697343453 950804178
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:49

! !
?:
http://itcyber.ru/10319-skachivaem-besplatno-v-app-store-09022014.html App Store [09.02.2014]
[url=http://itcyber.ru/17454-rassekrecheny-harakteristiki-honor-9-lite-so-sdvoennoy-kameroy.html] Honor 9 Lite [/url] [b] Honor 9 Lite [/b]
[url=http://itcyber.ru/news/] IT [/url] IT
http://itcyber.ru/video/
: [b] [/b] http://itcyber.ru/

17.1.19, 07:21

!
: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/krasivye_devushki/
http://himaan.ru/interesnoe/
http://himaan.ru/2461-peyzazhi-julian-calverley.html [b] Julian Calverley [/b]
[url=http://himaan.ru/7565-znamenitosti-spravivshiesya-s-alkogolnoy-zavisimostyu-v-molodye-gody.html] , [/url] [b] , [/b]

15.1.19, 19:35

buying viagra in uk online
[url=http://camadian-pharmacya.com]order viagra 50mg[/url]

13.1.19, 04:39

watch casino online
[url=http://gamecasinosonline.com/]casino movie online[/url]
online casino reviews
casino games online
online casino

12.1.19, 06:01

! !
?:
http://enewz.ru/9354-amerika-mozhet-ostatsya-bez-burbona.html [b] ? [/b]
[url=http://enewz.ru/8111-kobzon-podal-isk-v-evropeyskiy-sud-protiv-latvii.html] [/url][b] [/b]
[url=http://enewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/] [/url]
http://enewz.ru/video/
: [b] [/b] [url=http://enewz.ru/]http://enewz.ru/[/url]

10.1.19, 06:43

!
: http://limonos.ru :
http://limonos.ru/art_iskusstvo/
[url=http://limonos.ru/interesnoe-video/] [/url]
http://limonos.ru/994-unikalnyy-monorels-v-vupertale.html [b] [/b]
[url=http://limonos.ru/9442-doch-razreshila-pape-stat-mamoy.html] [/url] [b] [/b]
http://limonos.ru/2098-bitva-krokodila-i-lvov-za-tushu-slona.html

8.1.19, 19:41

cialis online sicuro europa http://canadian-pharmacyca.com
[url=http://canadian-pharmacyca.com]buy cialis 40 mg online[/url]

7.1.19, 02:59

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabrame stavb pehrady v drahocennm dol Tebvky
tavasi@centrum.cz