Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Výstava fotografií Údolí Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

 

výstava pokračuje až do pátku 24.9., denně od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarní pochod údolím Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky

 

 


se koná ve čtvrtek 11. března v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plška (Eurooldtimers na Třebovské ulici)

 

 

 

 02.03.2010, 16:33


Ochrana památek přírodních19.01.2010, 11:19


Zpráva o stavu české přírody a krajiny v roce 2009

Tisková zpráva: 15.11.2009

Zpráva [1], kterou dnes dostala na stůl vláda, představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že:

od roku 2000 každý den ubývá 10,7 hektaru zemědělské půdy. Tento trend má přitom stoupající tendenci. Zhoršuje schopnost krajiny zadržovat vodu.

v období 1980-2005 klesl podíl dopravou nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR. Tento trend stále pokračuje. Dochází tak k ohrožení existence významného počtu druhů. Na silnicích tak ročně zahyne na 570 000 zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými stanovišti.Tři čtvrtiny z nich jsou navíc v nepříznivém stavu a proto hůř odolávají vnějším vlivům. Zánikem jsou ohrožena vzácná stanoviště, která jsou vázána na specifické podmínky. Naopak běžná stanoviště se kvůli svým nárokům na prostředí mají tendenci rozšiřovat. Mizí tak různorodost, krajina se unifikuje.

Česká republika je z hlediska počtu vyskytujících se druhů (doposud zaznamenáno přibližně 80 tis. druhů) relativně bohatá. Třetina druhů je však na území ČR hodnocena jako ohrožená, stovky druhů u nás již vymřely či vymizely (84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých, 22 obratlovců). Přestává tak postupně platit, že území České republiky je v rámci evropských měřítek druhově rozmanité.

mezi vymírajícími druhy jsou především ty specializované, pokles je zaznamenán ale i u některých druhů dříve běžných (například skřivan polní). původní druhy jsou také ohrožovány desítkami invazních druhů, které je často úplně vytlačí z jejich areálu.

Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.

Poznámky:

[1] Celá zpráva bude k dispozici do konce měsíce listopadu na www.mzp.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP22.11.2009, 12:14


Sobotní výšlap 7.11.2009

Již třetí pochůzky údolím Třebůvky se zúčastnili členové a přátelé OS Údolí Třebůvky, obyvatelé údolí, Ing. František Ondráš z MŽP, Odboru výkonu státní správy Olomouc, Jan Beránek z iniciativy Stop přehradě, Mgr. Pavel Černý z OŽP MěÚ Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Loštic. Ze šternberského gymnázia přijela skupina studentů v čele s paní profesorkou Šubovou.

Vycházka měla poznávací, informativní a osvětový charakter. Rozdíl mezi napřímenou, tvrdě ohrázovanou řekou a přírodě blízkým tokem, fragment lužního lesa, pobytové stopy bobra evropského, diskuze nad renaturalizací vodního toku, osvěta, to vše byla témata vycházky, která byla příjemně zakončena v restauraci U Coufalů v Lošticích.

Na výšlap navázala pracovní schůzka s ředitelem Povodí Morava s.p., závod Horní Morava, ing. Davidem Fínou a jeho spolupracovníky panem Holáskem a Zlámalem, které se účastnili zástupci os S.Šimková a Jan Šimek. Na schůzce byly navrženy základnílředstavy o podobě Třebůvky v budoucích letech a základní obrysy spolupráce, na které mají obě strany zájem.

 

Akci podpořily firmy Restaurace U Coufalů a A.W. Loštice.  Srdečně děkujeme :-)

 

 

Svatava Šimková

 

 22.11.2009, 12:13


Sobotní výšlap

Milí přátelé údolí Třebůvky,

počasí nám sice moc nepřeje, ale výšlap se uskuteční za každého počasí. Teple se zabalte, vybavte se pláštěnkou, rukavicemi, čepicí a šálou, na nohy pořádné a pohodlné boty. na záda batoh s jídlem a pitím a můžeme vyrazit! Účast už slíbili členové a přátelé Údolí Třebůvky, přijede skupina studentů šternberského gymnázia i se svou paní profesorkou, nepochybně se objeví pár velmi zajímavých hostů. Pokud nás bude mnoho do linkového autobusu, řidiči se svými vozy jsou připraveni. Cesta po proudu řeky nás zahřeje a u Coufalů nás čeká salónek, kde se uskuteční krátký semináříček a potom přátelská debata. Moc se na vás všechny těšíme. Za OS ÚT Svatava Šimková04.11.2009, 17:13


Podzimní výšlap údolím říčky Třebůvky01.10.2009, 22:30


Ústní jednání ve věci vydání stavebního povolení

ke stavbě "Rekonstrukce bočního přelivu na náhonu MVE Loštice-Vlčice" se skutečnilo dne 1.10.2009 za přítomnosti statutárního zástupce OS Údolí Třebůvky. Vyjádření přítomných josu zaznamenána v protokolu o ústním jednání. Dokud provozovatel MVE neodstraní zjištěné nedostatky, je řízení přerušeno.01.10.2009, 14:09


Místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 proběhlo u lávky mezi lomem a Vlčicemi místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky. Tyto topoly chrání Vlčice před hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu však ohrožují padajícími větvemi osoby procházející či projíždějící stezkou kolem Třebůvky. Šetření proběhlo za přítomnosti pracovníků orgánů ochrany přírody MěÚ Loštice a Mohelnice, Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, dendroložky z AOPK ČR, středisko Olomouc a členů OS Údolí Třebůvky. Během jednání dospěli účastníci k dohodě: byly označeny stromy, které je nutno vykácet, navržen další postup a dojednáno, že celá věc, jelikož se jedná o zásah do významného krajinného prvku, bude řešena ve správním řízení. Svatava Šimková


11.09.2009, 10:18


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
online gambling casino
[url=http://casinoline17.com/]casino casino[/url]
casino casino
online gambling casino

17.2.18, 22:55

weight loss pill
[url=http://regimenforfeit.com/]best weight loss pills for women[/url]
appetite suppressants
appetite suppressants that work

17.2.18, 06:16

best online casino games free
[url=http://casinoline17.com/]casino online loc us[/url]
slot online
casino slots

16.2.18, 08:58

We take it that only a skilful novelist can ship erudite size that’s nothing abbreviated of fulfilled [url=http://physicselegant.me/2017/09/23/write-a-law-school-essay/]http://physicselegant.me/2017/09/23/write-a-law-school-essay/[/url] and brings the largest results. Thesis statement for hospitality in the odyssey. Every online essay writer in our network has a concentrated track-record of providing research and expos‚ aid to students. English for pharmacy writing and oral communication answer key online

16.2.18, 03:11

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

15.2.18, 10:14

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

15.2.18, 09:58

I appreciate the knowledge on your web sites. thnx! suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę odżywki na masę odżywki na masę odżywki na masę suplementy na masę mięśniową odżywki na masę suplementy na masę mięśniową odżywki na masę Tabletki na masę odżywki na masę tabletki na rzeźbę tabletki na rzeźbę tabletki na rzeźbęTabletki na masę
Tabletki na masę Tabletki na masę odżywki na masę odżywki na masętabletki na rzeźbętabletki na rzeźbę odżywki na masę tabletki na rzeźbę Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbę odżywki na masę Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową odżywki na masę odżywki na masę odżywki na masę

15.2.18, 06:00

Wow, attractive site. Thnx ... odżywki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową odżywki na masę tabletki na rzeźbę odżywki na masę odżywki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę Tabletki na masęTabletki na masę
Tabletki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę odżywki na masętabletki na rzeźbętabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę tabletki na rzeźbę tabletki na rzeźbę Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbę Tabletki na masę Tabletki na masę odżywki na masę odżywki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową

15.2.18, 02:32

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 21:16

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 21:09

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 20:59

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 20:53

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 20:49


Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thank you for providing this information.
[url=http://canadianpharmacymsn.com/]northwestpharmacy[/url]
buy prescription drugs from canada
no 1 canadian pharcharmy online

14.2.18, 20:37

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 20:33

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 20:31

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 20:15

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 20:15


Hi there would you mind letting me know which webhost you're utilizing? I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!
[url=http://canadianpharmacyntx.com/]legitimate canadian mail order pharmacies[/url]
global pharmacy canada
canadian pharmacies legitimate

14.2.18, 20:01

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

14.2.18, 19:58

We imagine that alone a expert correspondent can craft erudite size that’s nothing stubby of perfect http://geometrymix.me/2017/09/06/writing-research-papers-on-panic-disorders-helpful/ and brings the best results. Aqualisa quartz simply a better shower case study analysis Skaneateles. Every online attempt novelist in our network has a foul track-record of providing fact-finding and scribble literary works aid to students. Term paper on airport security

14.2.18, 11:43

Äîáđîăî âđĺěĺíč ńóňîę ňîâŕđčůč!


Číňĺđíĺň-ńňóäč˙ "ĎĐÎ" ďđĺäëŕăŕĺň ďđîäâčćĺíčĺ ńŕéňîâ Äë˙ Âŕń!

Íŕřŕ Âĺá-ńňóäč˙ "Ďđîäâčćĺíčĺ" ďîëíîńňüţ îđčĺíňčđîâŕíŕ íŕ óńďĺříîĺ ďđîäâčćĺíčĺ Âŕřĺăî ńŕéňŕ — ěű ó÷čňűâŕĺě âńĺ ńîâđĺěĺííűĺ
ŕëăîđčňěű ďđîäâčćĺíč˙ ďîčńęîâűő ńčńňĺě, ÷ňîáű đĺçóëüňŕň ďđîäâčćĺíč˙ íĺ ňîëüęî ńîîňâĺňńňâîâŕë îćčäŕíč˙ě, íî č çíŕ÷čňĺëüíî ďđĺâîńőîäčë čő!

Ěű ÍŔÓ×ČĚ ÂŔŘ ŃŔÉŇ ĎĐÎÄŔÂŔŇÜ!!!

Íĺçŕâčńčěî îň ňîăî, ęŕęčě îáđŕçîě Âű ńäĺëŕëč çŕęŕç, Âŕě ďđĺäîńňŕâë˙ĺňń˙ ęîíńóëüňŕöč˙ ńďĺöčŕëčńňŕ č äĺëŕĺňń˙ ďđĺäâŕđčňĺëüíűé đŕń÷ĺň ńňîčěîńňč:


http://www.pro-dvizheniesaitov.ru - ďđîäâčćĺíčĺ ńŕéňŕ Ďĺđěü

http://pro-dvizheniesaitov.ru


Íŕě áóäĺň ďđč˙ňíî âčäĺňü ó íŕń íŕ âĺáđĺńóđńĺ
http://dl3.joxi.net/drive/2018/01/17/0026/1614/1713742/42/a60ad05af7.jpg


Óâčäčěń˙!
http://pro-dvizheniesaitov.ru
http://pro-dvizheniesaitov.ru

čçăîňîâëĺíčĺ ńŕéňîâ
Ďđîäâčćĺíčĺ ńŕéňŕ
âĺá ńňóäčč ďĺđěü
ęîíňĺęńňíŕ˙ đĺęëŕěŕ ýňî
ńîçäŕíčĺ č ďđîäâčćĺíčĺ ńŕéňîâ
Ńîçäŕíčĺ ńŕéňŕ
đŕçđŕáîňęŕ äčçŕéíŕ ńŕéňŕ
đŕńęđóňęŕ ńŕéňîâ ďĺđěü
ńŕéňű ďĺđěč
íŕńňđîéęŕ ˙íäĺęń äčđĺęň
ńîçäŕíčĺ ńŕéňîâ Ďĺđěü
ďđîäâčćĺíčĺ ńęĺéňřîď
đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňîâ
đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňîâ
Ďđîäâčćĺíčĺ ńŕéňŕ
ńňđŕíčöŕ âęîíňŕęňĺ
đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňîâ ďĺđěü
ęîíňĺęńňíŕ˙ đĺęëŕěŕ
ńęĺéňřîď ďđîäâčćĺíčĺ
ďđîäâčćĺíčĺ ńŕéňîâ â ďĺđěč

14.2.18, 06:08

You're an extremely valuable site; couldn't make it without ya! Tabletki na masę Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę Tabletki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniowąodżywki na masę
odżywki na masę suplementy na masę mięśniową odżywki na masę suplementy na masę mięśniowąTabletki na masęTabletki na masę tabletki na rzeźbę tabletki na rzeźbę Tabletki na masę Tabletki na masę odżywki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową odżywki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową odżywki na masę odżywki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę

14.2.18, 00:25

You've possibly the best webpages. suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbę Tabletki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową odżywki na masę odżywki na masę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę Tabletki na masęTabletki na masę
suplementy na masę mięśniową odżywki na masę odżywki na masę Tabletki na masęodżywki na masęsuplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbę tabletki na rzeźbę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę odżywki na masę odżywki na masę

13.2.18, 12:07

We believe that alone a skilful novelist can ship academic fulfilled that’s nothing abbreviated of fulfilled http://essayawesome.me/2017/12/25/optimum-seo-keyword-density-a-real-life-case-study/ and brings the best results. Online shopping case study uml diagrams. Every online effort writer in our network has a antagonistically track-record of providing research and scribble literary works aid to students. Cancer made me a shallower person essay

13.2.18, 01:12

I love this site - its so usefull and helpfull. Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową odżywki na masę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbę odżywki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbęsuplementy na masę mięśniową
odżywki na masę tabletki na rzeźbę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masętabletki na rzeźbęodżywki na masę Tabletki na masę suplementy na masę mięśniową tabletki na rzeźbę Tabletki na masę tabletki na rzeźbę odżywki na masę suplementy na masę mięśniową Tabletki na masę tabletki na rzeźbę Tabletki na masę Tabletki na masę odżywki na masę odżywki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę Tabletki na masę

12.2.18, 15:12

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz