Nadace OKD

Nadace OKD

 

Nadace Partnerstv

Nadace Partnerstv

Anketa:

 


Ke staen:

 DOL TEBVKY - analza prodn-kulturnch podmnek zem (pdf) - nov

 Pihlka do Obanskho sdruen dol Tebvky (doc) - nov

 Pipomnka oban k nvrhu Plnu oblast povod Moravy (doc)
- pipomnku je nutn podat do 31.12.2008 na adresu uvedenou v hlavice pipomnky

 Jak se zapojit do zemnho plnovn (pdf)
- nvod pro veejnost a spolky vypracovan Ekologickm prvnm servisem

 - prvodn dopis (word)
 - pipomnka k PUR (word)

 

Ndr Jema

 

Ndr Lotice 1,4MB

 

Lokality k hjen 0,5MB

Odkazy:


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

Exkurze do severn sti plnovan CHKO Soutok

Informace pevzata ze strnek Moravskho zemskho muzea v Brn:

Sobota 4. dubna 2009 - Exkurze do severn sti plnovan CHKO Soutok (st mezi Bulhary a Lednic)

Sraz v Lednici u autobusu v 9.30 hod (odjezd z Brna hl.n. rychlkem v 8.36 hod do Podivna - pjezd v 9.10 hod, pestup na autobus do Lednice s odj. v 9.20 od ndra v Podivn, do Lednice pj. 9.30). Trasa je vedena lunm lesem mezi Zmeckou Dyj a hlavnm tokem Dyje jin od Pastviska na rybnky a tn na Herdch, k bulharskmu jezu a do Bulhar, odtud po levoben sti budouc CHKO kolem Mahenova jezera, Kutnaru a Kvtnho jezera k mostu pes Dyji a do Lednice. Celkov dlka trasy je 22 km (s nkolika monostmi stupu na vlak nebo autobus, k dispozici budou jzdn dy).
Exkurzi vedou Mgr. Michal Krej (Unie pro eku Moravu), RNDr. Olga Skcelov, Ph.D. (MZM), e-mail: oskacelova@mzm.cz a prof. RNDr. Jan Lep, CSc. (pr. fak. JU esk Budjovice).24.03.2009, 11:07


dol Tebvky do Hlasu Lotic a Bouzovskch novin

Od listopadovho vlapu uskutenilo nae obansk sdruen nkolik dalch dleitch krok knaplnn svho cle, kterm je dol Tebvky pro ivot, bez kanl a pehrad.

Ped Vnocemi ns tlaily dva dleit termny. Do konce kalendnho roku jsme museli podat pipomnku knvrhu Plnu oblasti povod Moravy. I kdy ns zstupce Povod Moravy, s.p. vlistopadu informoval o tom, e such poldr Lotice bude zplnu vyazen, bylo nm doporueno pojistit se psemnou pipomnkou. T ns, e se zapojily tak obec Bouzov a msto Lotice. Rovn nkte oban zaslali sv individuln pipomnky a vyjdili nesouhlas svstavbou tzv. suchho poldru nad Loticemi. Zatkem novho roku jsme obdreli oficiln psemn vyjden editele sprvy povod Dr. Ing. Antonna Tmy, kter ns ubezpeil, e such poldr Lotice byl ji vbeznu zpln povod vyazen a pouze administrativn chybou, kterou se prv nm podailo odhalit, se ocitl i vpipomnkovanm materilu. Je zajmav vdt, pro byla stavba poldru oznaena jako nerealizovateln. Zd se, e vppad nutnosti upustit povodovou vodu zndre by se vzhledem kplin blzkosti Lotic vlna nestaila transformovat a ve mst by zpsobila spe kodu.

Tato skutenost vak nic nemn na tom, e dol Tebvky je i nadle ohroeno megalomanskou stavbou kanlu D.O.L. a vodn ndr Jema i jej vt variantou Lotice. Tato dla, je by zlikvidovala nkolik obc a zcela zniila krsn dol, jsou stle hjena vzemn plnovacch dokumentech. Vppad pehrad hroz zaazen jedn zvariant do Generelu zem chrnnch pro akumulaci povrchovch vod, kter na zklad 28a zkona 181/2008 Sb. aktuln pipravuje Ministerstvo zemdlstv. Proto je teba situaci stle sledovat a reagovat na vvoj.

8. ledna probhlo vLoticch veejn projednvn nvrhu zemnho plnu Lotic. Do tohoto data bela msn lhta, bhem kter mohli oban zaslat sv pipomnky. Zkon je vak nastaven tak, e kpipomnkm nemus bt vbec pihleno a aby byl nzor veejnosti vbec vzat na vdom, je nutn podat nmitku. Tu vak me ze zkona podat pouze vlastnk dotenho pozemku nebo zstupce veejnosti. Tak se tedy vdob Vnoc pustili lenov obanskho sdruen do nronho kolu: zskat poadovan poet podpis od oban, aby se OS dol Tebvky stalo zstupcem veejnosti a mohlo jejm jmnem podat nmitku proti zaazen vodohospodskch staveb do zemnho plnu msta. Ze strany naprost vtiny oban jsme se setkali svelmi vstcnm pstupem a se zpornm postojem proti ppadn pehrad i kanlu.

Vpolovin ledna jsme staili navtvit Agenturu ochrany prody a krajiny vOlomouci, jej pracovnci ns vldn pijali a podali nm mnoh dleit informace. Zastnili jsme se tak schzek sobany, kter vrmci ppravy zemnho plnu podala obec Bouzov. V Kozov i v Jemani jsme se setkali se zjmem ptomnch o problematiku vodohospodskch staveb na Tebvce, zodpovdli jsme adu dotaz a podali vysvtlujc informace. Zatkem nora jsme byli vBrn pijati za kolektivnho lena Unie pro eku Moravu. Vme, e lenstv vtto respektovan organizaci nm pome vnaem sil.

Vt dob ji byla podna nmitka zstupce veejnosti. Bylo nm jasn, e prce na zemnm plnu u jsou vtakovm stadiu pprav, e zastupitelstvo na svm norovm veejnm zasedn neodhodl hlasovat proti tomuto dokumentu .Navc jsou tato vodn dla zanesena vZsadch zemnho rozvoje Olomouckho kraje a obce jsou ze zkona povinny takov lokality do zemnch pln zanst. Pesto vbor obanskho sdruen zaslal lenm zastupitelstva oteven dopis, kter zveejnil tak na webovch strnkch dol Tebvky. lo o morln apel, o to, aby se zastupitel vn zamysleli nad tm, jak velkou zodpovdnost maj. Nkte zastupitel se opt zachovali korektn a zareagovali mailem, byla jich vak bohuel menina.

Nmitka zstupce veejnosti byla nakonec zamtnuta, zemn pln byl schvlen i svyznaenmi plochami pro kanl D.O.L. a vodn ndr Jema. Podailo se nm vak uinit dleit krok ktomu, aby ns nae samosprva zaala brt vnji. Po naem vystoupen na veejnm zasedn vyzvalo zastupitelstvo starostu, aby svolal schzku starost Lotic, Bouzova a Pavlova a zstupc dol Tebvky, I kdy nakonec schzka probhla spe formln, splnila el, pro kter jsme ji prosazovali. Msto Lotice vyjdilo dopisem svj nesouhlas svstavbou vodohospodskch dl na Tebvce a sv zporn stanoviska vyjdili tak starostov Bouzova a Pavlova, rovn zstupci naeho obanskho sdruen. Starosta PhDr. Lolek pislbil, e tato stanoviska budou odeslna na patin ministerstva i na krajsk ad a bude tak vyjdena spolen vle vyadit pehrady a kanl zzemn plnovac dokumentace. Je vak poteba, aby se o tuto problematiku zajmalo co nejvce oban, aby se zvila informovanost a spoluast veejnosti na rozhodovn o tak dleitch vcech, jako je existence celch vesnic a zchrana cenn sti naeho kraje. Vtomto duchu chceme tak pokraovat vna innosti.

Svatava imkov

Obansk sdruen dol Tebvky03.03.2009, 20:13


Oteven dopis zastupitelm Lotic

V Mohelnici 12.2.2009

Dobr den, ven zastupitel,

v nejblich dnech pravdpodobn dojde ke schvlen zemnho plnu msta Lotice. Jako Obansk sdruen dol Tebvky jsme v prbhu jednn o zemnm plnu upozornili na sporn a zvan body, kter jsou jeho soust. Jde o rezervu pro vodohospodskou stavbu nad osadou Markrabka a kanl D.O.L., kter protn velkou st zem msta Lotice. Pestoe jsou tyto oblasti podzen zjmm Zsad zemnho rozvoje Olomouckho kraje a Politice zemnho rozvoje R, rdi bychom Vm pipomnli, e konen rozhodnut o jejich schvlen v katastru msta Lotice muste uinit prv Vy. V ppad realizace tchto projekt dojde dlouhodob a pravdpodobn i nevratn ke zmn krajiny, kterou proda a poslze generace lid formovaly po tisce a stovky let.

Je snadn obhajovat rozhodnut dt tmto znan kontroverznm projektm zelenou tm, e se stle dokola budeme odvolvat na nutnost respektovat nadzen zjmy a dokumenty. Je to i do jist mry pochopiteln, protoe je to zpsob, jak penst zodpovdnost na nkoho jinho. Faktem ale zstv, e konen zodpovdnost v tto vci le prv na bedrech zastupitel, kterm oban msta projevili velkou dvru a zmocnili je rozhodovat mimo jin o vcech, kter pesahuj poteby jednotlivce i lidsk ivot jako takov. Je snadn obhjit sv rozhodnut tvrzenm, e jeden hlas proti vem ostatnm nic nezmn, nebo e nem cenu se drt proti proudu a upadnout tak v nelibost u nkterch koleg. Je snadn podlehnout pedsudkm a klamu dnen spolenosti, kter u lovka myslet pedevm na sebe, konzumovat a bezohledn vysvat dary prody, bez kterch by byla nae existence zhola nemon.

Je vak ist na kadm z ns jak rozhodnut uin zda se piklon na stranu vtiny a takzvanch vych zjm, nebo zda bude lovkem estnm a hluboce morlnm, kter chpe svt a nai existenci v nm v irch souvislostech, doke se oprostit od vlastnch zjm a dt najevo svj nesouhlas i pes momentln nepochopen okol. Nebo velk iny a rozhodnut ocen teprve as a my pevn vme tomu, e nepjde o velk stavby a kanly, ale o snahu zachovat naim potomkm takovou Zemi, na kter stoj za to t. Nabdli jsme Vm ji nkolikrt spolen jednn o dalm postupu a spoluprci, zatm bez odezvy. Uvate moude sv rozhodnut.

S upmnm pozdravem

vbor obanskho sdruen:

Tom Vyjdek, pedseda

Jan imek DiS

Mgr. Lenka Jelnkov

Martin Plek

Mgr. Svatava imkov

Obansk sdruen dol Tebvky

len Unie pro eku Moravu13.02.2009, 11:09


Obansk sdruen dol Tebvky - Unie pro eku Moravu

6.2.2009 se v Brn uskutenila Valn hromada Unie pro eku Moravu, na kter bylo nae obansk sdruen pijato za kolektivnho lena tto neziskov organizace. Podvejte se na strnky Unie pro eku Moravu - viz odkazy.

S..07.02.2009, 11:49


Nvtva Agentury ochrany prody a krajiny R v Olomouci

Minul dny byly nabit udlostmi a po ne zmnnch prezentacch bouzovskho zemnho plnu (viz pedchoz lnek) jsme spolen s dalmi zstupci OS dol Tebvky navtvili regionln kancel Agentury Ochrany Prody a Krajiny (AOPK) v Olomouci. Setkn se uskutenilo ve stedu 14.1.2009 a i pes pomrn pokroilou denn dobu jsme se setkali se vstcnm pijetm ze strany zstupc AOPK Mgr. Jana Koutnho, Ph.D. a RNDr. Magdy Matouov. Dkujeme jim za to.

Hlavnm nosnm bodem celho setkn byla debata nad monmi formami ochrany zem dol Tebvky ze strany sttu. Bylo nm osvtleno, jakm zpsobem je vbec mon njak zem vyhlsit jako chrnn, co je pro to vechno teba udlat, kdo a jak mus bt do vci zainteresovan. Zvr je takov, e je to bh na velmi dlouhou tra, navc s velmi nejistm vsledkem. Nic jinho jsme ostatn ani neekali. Nicmn se na zklad zskanch informac pokusme njakou formu ochrany iniciovat, "nae" dol a v nm ijc rostliny a ivoichov by si to jist zaslouili. O dalm vvoji budeme informovat.

Na zvr je nutn podotknout, jak je to koda, e se s podobnm pstupem jako u pana Koutnho a pan Matouov nesetkvme i u ednk sttn sprvy. Star pravda ale prav, e je teba zstat optimisty...

T. Vyjdek20.01.2009, 20:32


Prezentace nvrhu zemnho plnu obce Bouzov

Ve dnech 12. a 13.1.2009 podala obec Bouzov pro obany Kozova a Jeman prezentaci P obce. Zstupci OS dol Tebvky zde vystoupili s vysvtlenm situace kolem monch vodohospodskch staveb a seznmili obany se stanoviskem Dr. Ing. Antonna Tmy, editele pro sprvu povod, Povod Moravy, s.p., ze dne 7.1.2009, kter zaslal naemu obanskmu sdruen a kde sdluje, e v konenm nvrhu Plnu oblasti povod Moravy nebude poldr Lotice jako protipovodov opaten uveden.

Zstupci OS dol Tebvky sdlili obanm, e vak stle trv nebezpe vybudovn pehradn ndre nad Loticemi, jak je zaneseno v krajsk zemn dokumentaci (ZR OK). Protoe tato krajsk dokumentace je ze zkona nadazena obecnm a mstskm P, zahrnuj Lotice i Bouzov uvaovanou pehradu do svch zemnch pln.

Oban Bouzova jsou nyn vyzvni na strnkch Bouzovskch novin, aby nvrh P pipomnkovali. Tyto pipomnky maj pravdpodobn zaslat na obec. Podle naeho nzoru bude vak dleitj zaslat oficiln pipomnku a v ppad vlastnk pozemk dotench pehradou nmitku, kterou vak bude mono oficiln zaslat tehdy, a Mstsk ad Litovel, odbor regionlnho rozvoje a investic, veejnou vyhlkou oznm zahjen zen o zemnm plnu obce Bouzov spojen s vkladem a vveejnm projednnm. Tato veejn vyhlka mus bt pedem vyvena na edn desce M Litovel i O Bouzov. Oban pak budou pipomnky (vichni oban) i nmitky (vlastnci pslunch pozemk) zaslat na M Litovel, jak bude uvedeno na oznmen.

Protoe dosud nen na webovch strnkch Litovle a Bouzova k dispozici elektronick podoba nvrhu P, nememe Vm nabdnout ke staen vzor nmitky. Mete vak vychzet z nmitky, kterou OS dol Tebvky zaslalo k P Lotic a kter je ke staen ne.

S.imkov18.01.2009, 19:53


Nmitka zstupce veejnosti k nvrhu P Lotice

Na zvr kalendnho roku vyuilo OS dol Tebvky prakticky jedin zkonn monosti, jak podat nmitku k nvrhu P Lotic. Podailo se zskat pedepsan poet podpis oban, podat vcn shodnou pipomnku k P, zaslat zmocnn zstupce veejnosti a nsledn podat nmitku zstupce veejnosti k pipravovanmu nvrhu zemnho plnu msta Lotice. 8.1. 2009 jsme se zastnili veejnho projednvn nvrhu P msta, kde nm bylo sdleno, e nmitka bude projednna a bude nm zaslno psemn vyrozumn. Je teba pipomenout, e existuj dva zpsoby, jak se vyjdit k P, a to pipomnka a nmitka. Pipomnku sice me poslat kad, ale pslun instituce na ni ze zkona nemus vbec reagovat. Nmitka vak mus bt projednna a mus na ni bt podna psemn odpov. Nmitku vak ji neme podat kad, pouze doten obce, vlastnci pozemk doten pslunm zmrem a zstupce veejnosti.

Na ve uvedenm jednn 8.1.2009 v Loticch starosta msta PhDr. Ctirad Lolek pislbil, e msto Lotice bude spolupracovat a usilovat spolen s dotenmi obcemi a s OS dol Tebvky o to, aby zmr vodohospodsk stavby nad Loticemi byl vyazen ze ZR OK.


Nmitka zstupce veejnosti ke staen (word)

S.imkov18.01.2009, 19:32


Pipomnka oban k nvrhu Plnu oblast povod Moravy

ke staen:Pipomnka oban k nvrhu Plnu oblast povod Moravy

- pipomnku je nutn podat do 31.12.2008 naadresu uvedenou vhlavice pipomnky12.12.2008, 07:27


Schze Obanskho sdruen dol Tebvky se kon ve tvrtek 18.12.2008 v 17:00 v Sirkrn v Loticch.

Srden zvou lenov ppravnho vboru.11.12.2008, 18:27


Stanovisko Ministerstva ivotnho prosted k nvrhu Politiky zemnho rozvoje R

Zde uvdme pipomnky MP k tm stem PR, kter ns nejvce zajmaj - vodn cesta D-O-L a hjen vybranch lokalit jako zemnch rezerv pro akumulaci povrchovch vod (mezi nimi t vodn ndr Lotice i men varianta vodn ndr Jema). Cel dokument je na strnkch Ekologickho prvnho servisu, kde byl zveejnn 6.11.2008.

Tak ministerstvo ivotnho prosted vypracovalo obshl stanovisko k Politice zemnho rozvoje. Nesouhlas s mnoha kontroverznmi zmry, a dokonce s vyhodnocenm vliv na ivotn prosted (SEA) a Natura 2000. Pipomnky ministerstva se v nkterch bodech shoduj tak s podnty nevldnch organizac. Tkaj se pedevm vymezn konkrtnch tras dlnic a silnic, kanlu Dunaj-Odra-Labe nebo obc, kde m bt vybudovno loit jadernho odpadu.

Prv nyn ednci ministerstva jednaj s unkovm adem a sna se prosadit dleit zmny v Politice. Na setkn s Ekologickm prvnm servisem a dalmi nevldnmi organizacemi pitom ministr Bursk potvrdil, e jeho ad bude na projednn a pedevm zohlednn pipomnek trvat, stejn tak na zpracovn kvalitnjch posouzen.

lnek (125) VD3

Vymezen:

Evropsk dohoda o hlavnch vnitrozemskch vodnch cestch mezinrodnho vznamu (AGN) v ploze . 1 (seznam vodnch cest) vslovn D-O-L neuvd. Jako hlavn vodn magistrla soznaenm E 20 je zde eka Labe od Severnho moe pes Hamburk, Magdeburk, st nad Labem, Mlnk a Pardubice - (spojen Labe Dunaj) a dle magistrla E 30 Swinoujscie-Szczecin-eka Odra od Szczecin pes Wroclaw do Kozle, (spojen Odra-Dunaj). Ztakto neuritch formulac tras nevyplv dvod pro ochranu koridoru D-O-L.

Pi plnn kolu zadanho vpedel PR R 2006 nebyla prokzna relnost aelnost hjen koridoru.

Zmr je vrozporu snrodnmi i mezinrodnmi pepisy voblasti ochrany prody akrajiny.

Poadujeme lnek (125) vypustit a nadle nehjit koridor prplavnho spojen DOL.

lnek (126) VD4

Poadujeme vypustit lnek (126) bez nhrady. Vstavba prplavnch propojen aOdra Vh je neprovediteln zhlediska nrodn legislativy imezinrodnch zvazk esk republiky voblasti ochrany prody akrajiny. Zmr mus bt pedmtem meziresortnho projednn sEvropskou komis, SRN, Polskem, Slovenskem a Rakouskem, jak je nyn dohadovno vsamostatnm jednn mezi MD, MP, MF, MZe, MMR a MZV.

Zakotven VD3 a VD4 lze pipustit pouze vppad kladnho projednn zmru prplavnch spojen Dunaj Odra Labe a Odra Vh zhlediska vech resort uEvropsk komise, sPolskem, Nmeckem, Slovenskem a Rakouskem.

Bod (167) LAPV

Nesouhlasme, aby byl hjen a do PR zapracovn seznam lokalit vhodnch pro akumulaci povrchovch vod vychzejc ze Smrnho vodohospodskho plnu, nebo tento seznam je zastaral a neodpovd souasnmu pstupu pi een dopad klimatick zmny voblasti vodnho reimu. Souasn pstup spov vanalze potencilu krajiny, tzn. jak je krajina sama schopna se vyrovnat sdopady klimatick zmny, a vnvrhu adaptanch opaten pro zven potencilu krajiny. Jedn se o opaten pro obnovu vodnho reimu krajiny, tzn. schopnosti krajiny pirozen zadrovat vodu. Teprve vtch oblastech, kde bude prokzno, e tato opaten nesta pro een dopad klimatick zmny, bude pistoupeno khjen lokalit pro akumulaci povrchovch vod a vytvoen novho seznamu.

Adaptan opaten jsou jednou zhlavnch priorit MP.

lnek (167) poadujeme vypustit zuvedench dvod.

Vloila S. imkov20.11.2008, 20:02


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

FOTOGALERIE- nov

Vzkazy:

1+1=     
zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:59

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:57

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. - .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , - -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. ! hd 720p !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

[b]zfilm6.ru[/b] .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

how long does cialis take to work
[url=http://cialisv.com]buy cialis usa[/url]

19.1.19, 19:05

http://tinyurl.com/yaxzmykq http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631573 http://bit.ly/2SRXtIF https://p.hgc.host/631572 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/y7uw4uj7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://bit.ly/2SNcmM7 https://p.hgc.host/631550 http://tinyurl.com/yadbjgq2 https://p.hgc.host/631555 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/ya3222we http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/y7galuuf https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/ybouswkg

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 25.12.2019 16:17 159320670 784371699 907894714 95082473
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:59

http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html https://p.hgc.host/631569 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html https://p.hgc.host/631560 https://p.hgc.host/631567 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html https://p.hgc.host/631563 https://p.hgc.host/631572 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-909.html

必要なリンク ここで、ラフィク

dpokmlsawe 26.12.2019 3:38 775954422 179756190 218393161 429058928
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:55

http://bit.ly/2SMG3gq http://bit.ly/2SRXvjL https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso https://p.hgc.host/631573 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/yc27dde4 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SL8GdH http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/yaxzmykq https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/ycgstd2t

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 24.12.2019 12:10 670661157 812563338 989913327 879172108
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yc27dde4 http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SJxaEc http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/y7galuuf http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/ycgstd2t https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/ybmefv8s https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y8bms4wo

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 22.12.2019 9:15 637744100 457385053 52786999 96109121
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yb7pwvk3 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://tinyurl.com/ya3222we http://bit.ly/2SJxaEc http://tinyurl.com/ycgstd2t http://tinyurl.com/y7uyc5aw http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yadbjgq2 http://bit.ly/2SMG3gq http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html http://tinyurl.com/y9648jqp http://tinyurl.com/ybmefv8s http://tinyurl.com/ybouswkg

またとないです ここで、ラフィク

dpokmlsawe 30.12.2019 16:26 324656514 474353552 262630154 834790667
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:53

http://bit.ly/2SRH2fq https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/y9648jqp http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html http://bit.ly/2SM8ivH https://p.hgc.host/631560 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://bit.ly/2SRXtIF http://bit.ly/2SNcmM7 http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yc27dde4 http://tinyurl.com/yaxzmykq http://tinyurl.com/ycujjkgd http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/yadbjgq2

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 19.12.2019 7:29 27846318 968390005 697343453 950804178
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:49

! !
?:
http://itcyber.ru/10319-skachivaem-besplatno-v-app-store-09022014.html App Store [09.02.2014]
[url=http://itcyber.ru/17454-rassekrecheny-harakteristiki-honor-9-lite-so-sdvoennoy-kameroy.html] Honor 9 Lite [/url] [b] Honor 9 Lite [/b]
[url=http://itcyber.ru/news/] IT [/url] IT
http://itcyber.ru/video/
: [b] [/b] http://itcyber.ru/

17.1.19, 07:21

!
: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/krasivye_devushki/
http://himaan.ru/interesnoe/
http://himaan.ru/2461-peyzazhi-julian-calverley.html [b] Julian Calverley [/b]
[url=http://himaan.ru/7565-znamenitosti-spravivshiesya-s-alkogolnoy-zavisimostyu-v-molodye-gody.html] , [/url] [b] , [/b]

15.1.19, 19:35

buying viagra in uk online
[url=http://camadian-pharmacya.com]order viagra 50mg[/url]

13.1.19, 04:39

watch casino online
[url=http://gamecasinosonline.com/]casino movie online[/url]
online casino reviews
casino games online
online casino

12.1.19, 06:01

! !
?:
http://enewz.ru/9354-amerika-mozhet-ostatsya-bez-burbona.html [b] ? [/b]
[url=http://enewz.ru/8111-kobzon-podal-isk-v-evropeyskiy-sud-protiv-latvii.html] [/url][b] [/b]
[url=http://enewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/] [/url]
http://enewz.ru/video/
: [b] [/b] [url=http://enewz.ru/]http://enewz.ru/[/url]

10.1.19, 06:43

!
: http://limonos.ru :
http://limonos.ru/art_iskusstvo/
[url=http://limonos.ru/interesnoe-video/] [/url]
http://limonos.ru/994-unikalnyy-monorels-v-vupertale.html [b] [/b]
[url=http://limonos.ru/9442-doch-razreshila-pape-stat-mamoy.html] [/url] [b] [/b]
http://limonos.ru/2098-bitva-krokodila-i-lvov-za-tushu-slona.html

8.1.19, 19:41

cialis online sicuro europa http://canadian-pharmacyca.com
[url=http://canadian-pharmacyca.com]buy cialis 40 mg online[/url]

7.1.19, 02:59

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabrame stavb pehrady v drahocennm dol Tebvky
tavasi@centrum.cz