Nadace OKD

Nadace OKD

 

Nadace Partnerstv

Nadace Partnerstv

Anketa:

 


Ke staen:

 DOL TEBVKY - analza prodn-kulturnch podmnek zem (pdf) - nov

 Pihlka do Obanskho sdruen dol Tebvky (doc) - nov

 Pipomnka oban k nvrhu Plnu oblast povod Moravy (doc)
- pipomnku je nutn podat do 31.12.2008 na adresu uvedenou v hlavice pipomnky

 Jak se zapojit do zemnho plnovn (pdf)
- nvod pro veejnost a spolky vypracovan Ekologickm prvnm servisem

 - prvodn dopis (word)
 - pipomnka k PUR (word)

 

Ndr Jema

 

Ndr Lotice 1,4MB

 

Lokality k hjen 0,5MB

Odkazy:


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

Podzimn vlap dolm Tebvky

Nasobotu 15. listopadu 2008 naplnovalo Obansk sdruen dol Tebvky vlap kolem eky Tebvky. Dleitmi a velmi oekvanmi astnky byli Ing. Miroslav Foltn ztvaru vodohospodskho plnovn Povod Moravy, s.p. a Mgr. Jan Koutn, Ph. D. zAgentury ochrany prody a krajiny, Stediska Olomouc. Sobma jsem navzali kontakt na semini uspodanm kinformovn veejnosti o nvrzch pln oblast povod Moravy a Dyje na krajskm adu vOlomouci 5. listopadu 2008. Po oficilnm ukonen tohoto semine jsme svmi dotazy a nslednm dlouhm rozhovorem vnesli lehk zmatek mezi ptomn zstupce Povod Moravy, s.p. a firmy Pyry Environment a.s., kter je hlavnm zpracovatelem pln oblast povod (POP) Moravy a Dyje. Pozdvien obo a nevcn pohledy do listu opaten snam problmem signalizovaly, e nco nen vpodku. Ztoho dvodu nm bylo slbeno dodn vech informac o suchm poldru Lotice na Tebvce, kter je zapsan jako jedno zprotipovodovch opaten vnvrhu POP Moravy a pedbn pislbena tak ast na naem vlapu.

Vjedenct hodin se na ndvo bval paprny selo nkolik lid zMohelnice, Jeman, Vlic, Pavlova a Markrabky.

Pesn dorazili tak nai host, kte vili cestu zOlomouce a zBrna. Cesta zobecnch a mstskch ad Bouzova, Pavlova a Lotic byla zejm nronj, proto se radji nedostavil ani jeden zpozvanch pedstavitel mstn samosprvy. Vrmci objektivity je nutno ci, e pt zastupitel se zachovalo korektn a omluvilo svou neptomnost.

Nae cesta vedla do Vlic, kde jsme peli lvku a postupovali po pravm behu Tebvky, po modr znace nejprve na Markrabku a potom dle do Jeman. Ped vesnic jsme peli sttn silnici a pokraovali po levm behu proti proudu ky. Poctiv jsme prochzeli behy a zkruty Tebvky a na Doly. Celou cestu vichni astnci pozorovali malebn zkout dol Tebvky, fotografovali a diskutovali o vodohospodskch zmrech i o ochran prody. Nae putovn jsme zakonili vKozov na Valkov grunt, kde jsme se oberstvili a oekvali vyjden pana inenra Foltna zPovod Moravy, s.p. Pan inenr Foltn se omluvil za vznikl zmatky a podkoval nm za to, e jsme odhalili chybu, kter se vloudila do nvrhu plnu oblasti povod Moravy. Vysvtlil nm, jak kcel chyb dolo. Poldr Lotice na Tebvce byl navren ji vGenerelu protipovodov ochrany vpovod Moravy zpracovanm po niivch povodnch vroce 1997. Odtud byl pevzat do Nvrhu konkrtnch protipovodovch opaten vjednotlivch prioritnch oblastech vhlavnm povod Moravy, co byl materil zpracovvan Povodm Moravy, s.p. jako kol zPlnu hlavnch povod R vprosinci 2007. Tento podklad byl pedn zpracovateli POP Moravy firm Pyry Environment a.s., kter podle nj zpracovala kapitolu D. plnu oblasti povod Moravy. Vbeznu 2008 Povod Moravy, s.p. zpracovval geografick vrstvy konkrtnch protipovodovch opaten. Pi t pleitosti se vPovod Moravy, s.p. znovu projednvala navren opaten a zvrem dolo k vyazen poldru Lotice na Tebvce ze seznamu konkrtnch protipovodovch opaten zdvodu nerelnosti stavby. Bohuel vmnostv zpracovvanch podklad pro nvrhy pln oblast povod ji nebyly aktuln podklady pedny zpracovateli POP Moravy, a tak se poldr Lotice chybn dostal i do jednoho zlist opaten v nvrhu plnu oblasti povod Moravy a do informan broury Povod Moravy, s.p. o nvrzch POP Moravy a Dyje pro veejnost (tato broura byla kdispozici na semini vOlomouci).

Ing. Foltn ns ujistil, e vstavba suchho poldru nad Loticemi se ji neuvauje a toto protipovodov opaten bude znvrhu POP Moravy pi jeho dopracovn potkem roku 2009 vyazeno. Zrove nm vak sdlil, e momentln jsou stle aktuln ob verze zemn rezervy pro vhledovou akumulaci povrchovch vod, tedy jak velk vodn ndr shrz pod Vlicemi, tak jej men varianta shrz nad Markrabkou. Situace by se mla vyjasnit vprbhu roku 2009. Byli jsme tak seznmeni stm, e mylenka kanlu Dunaj-Odra-Labe (D-O-L), je stle iv a na celosttn rovni nebylo stle rozhodnuto o ppadnm ukonen zemnho hjen trasy kanlu D-O-L. Vzhledem ktomu, e ppadn vodn ndr Lotice by mla mt nvaznost na vodn cestu D-O-L, je otzka, kter varianta nakonec zstane ve he. Vichni astnci vetn naich host se shodli na tom, e Tebvka je vseku, kterm jsme proli, vrelativn pirozenm stavu, cenn zkrajinskho hlediska a e i spilehlmi loukami a porosty v niv zasluhuje ochranu. Zde se otevr prostor pro dal dlouhodobou prci Obanskho sdruen dol Tebvky.

Dovolm si citovat nzor Mgr. Jana Koutnho Ph. D. zAgentury ochrany prody a krajiny, Stediska Olomouc: "dol Tebvky v seku Vlice - Kozov je krajinsky a ekologicky mimodn hodnotn oblast. Jedn se o nivu prod blzkho toku s vyvinutm behovm porostem a pirozen lenitm korytem, kter poskytuje pzniv ivotn podmnky vodnm a na vodu vzanm ivoichm. Niva Tebvky zrove pln funkci protipovodovou, protoe je zde umonn rozliv vody do voln krajiny pi vych prtocch, co je dleitou soust sprvn ekologick funkce toku, ale hlavn je to jednm z nejinnjch zpsob zmrovn povodovch prtok a efektivnho zadrovn vody v krajin."

Co ci na zvr podobn vlap krsnou prodou sfajn lidmi si rdi zopakujeme na jae vase podlek a sasanek.

Mgr. Svatava imkov

OS dol Tebvky

Za posouzen lnku, odborn pravy textu a laskavost dkuji Ing. Miroslavu Foltnovi zPovod Moravy, s.p.19.11.2008, 18:25


Podzimn vlap kolem Tebvky

Zveme Vs na podzimn vlap dolm ky Tebvky.

Sraz 15.11.2008 v 10:30-11:00 hodin ve Vlicch na ndvo bval paprny, kde je monost parkovn. Odtud pky do Vlic a pak ternem proti proudu Tebvky do Kozova. Odjezd z Kozova autobusem v 16:57, nvrat do Vlic v 17:10.

Program:

poznvn krs pirozenho dol Tebvky na vlastn oi
posezen na Valkov grunt v Kozov
(oberstven na vlastn nklady)
seznmen astnk s aktulnmi informacemi
diskuze na tma plnovan vodohospodsk stavby


S sebou si vezmte pevnou obuv, obleen do nepohody, proviant a dobrou nladu. Vlap se kon za kadho poas.

Zvou lenov OS dol Tebvky06.11.2008, 22:09


Pehrady ano i ne?

z lnku Mojmra Vlana

text vyel v Literrnch novinch 2008-26 na stran 1:

"Zatmco v roce 1918 bylo regulovno pouhch ticet procent nch tok, v roce 1990 to bylo ji piblin devt z deseti. Celkov dlka vodnch tok a ek se v prbhu dvactho stolet zkrtila zhruba o tetinu. n s tedy prodlala v prbhu stolet obrovsk zmny od pevn prodnho k pevn technickmu systmu. Neregulovan eky byly v devatenctm stolet bnou vc a dnes jsou raritou, ji je teba hjit, nejen z pamtkovch i ochranskch dvod."

Autor (Mojmr Vlan) teni srozumiteln popisuje problematiku sporu o stavbu novch pehrad. Pedkld dvody pro i proti pehradm, naznauje mon cesty a hled kompromis kter bude prospn jak lidem, tak i pirozenm spoleenstvm ivoich a rostlin. Vele doporuuji pro pochopen zkladnch souvislost.

cel lnek: Pehrady ano i ne?

Jan imek22.10.2008, 09:07


Z volebnho programu vtze voleb 2008

Probhly volby a vtz je zejm, proto si pette st volebnho programu SSD tkajc se ivotnho prosted a zejmna vodnho hospodstv:

Odpovdnost k ivotnmu prosted


Usilujeme o udriteln rozvoj, kter vede k naplnn rostoucch poteb lid v souladu s ivotnm prostedm. Uchovn ivotnho prosted je dkazem na generan kultury a odpovdnosti vi naim dtem. Sob i budoucm generacm dlume vytven ivotnho prosted, kter uchovv a rozvj prodn i kulturn hodnoty. Pijmme zvazek sniovat zneitn ovzdu, pdy a vod. Jsme pipraveni nst zodpovdnost za zdrav rozvoj venkova, krajinotvornou funkci modernho zemdlstv a uchovn zdravch lesnch ekosystm, kter maj vznam pro zachovn ivota a bilanci vody. Zvenou pozornost vnujeme vodnmu hospodstv. Voda se v ptch desetiletch stane i v centru Evropy jednm z nejcennjch surovinovch zdroj a jej dostatek i kvalita dkazem mry o ivotn prosted. Zrove je nutno se vyrovnat s dsledky klimatickch zmn. Zajistme proveden k prod etrnch opaten, kter povedou k poslen schopnosti krajiny zadret vodu tak, aby nedochzelo k ohroen ivot a majetk lid. Tato opaten, pokud se provedou plon a vas, jsou nejlevnjm a zrove nejnnjm nstrojem ochrany prevence ped stle astjmi povodnmi na jedn stran a na druh stran nstrojem prevence ped dsledky oekvanch dlouhch obdob sucha.

(poznmka: te jen vdt, jestli je pro politiky SSD tzv. such poldr i akumulan ndr k prod etrn opaten :p)

Vatek ze stedndobho programu - ekologick politika:

Zamme se i na obnovu retenn schopnosti krajiny, rybnk a rybninch soustav. na obnovu mokad a pirozench tok s clem zlepen vodnch a klimatickch pomr.

Vatek z dlouhodobho programu:

1.3.2 Trvale udriteln rozvoj

Vvoj lovka byl od prvotnch fz jeho polidovn urovn jednosmrn podmaujcm a exploatanm vztahem k prod. Cel dosavadn proces na humanizace se proto odehrl v rmci sebestednho budovn lidsk existence ve svt. eck i biblick antropocentrizmus podizujc produ rozpnavm zjmm lovka se pak do krajnosti vyhrotil v novovku. Pedstavu lovka jako pna nad prodou vldla prakticky a donedvna. Nyn jsme svdky jej dramatick krize. Z nov nouze lovka pak krystalizuje i nov nazrn na svt, vtlen do strategie trvale udritelnho rozvoje.

V souladu s touto promnou vidn svta chpe sociln demokracie 21. stolet jako epochu vymaovn lidstva z ohroen jeho elementrn biologick existence, jako epochu konfrontace s etnmi symptomy odumrn prodn zkladny veho ivho, tedy i lovka samho. Lidstvo nem na vybranou: mus si osvojit schopnost pln vnmat hrozc nebezpe a v zjmu sebezchovy sv dosavadn chovn vestrann revidovat.

lovk neije v neomezenm a nekonenm ivotnm prostoru, ije v prostoru omezenm a konenm. lnek 35 Listiny zkladnch prv a svobod uvd, e kad m prvo na pzniv ivotn prosted. To je jist pirozen prvo. Ale svm lovkostednm principem nar na meze, kter se mohou stt lovku sammu osudnmi. Neukld toti povinnost orgnm veejn sprvy a moci takov prosted zabezpeit. Musme si osvojit pstup, v jeho stedu bude proda sama. (Antropogenn pstup se mus stt biocentrickm.) Nebo samo ivotn prosted m prvo na vlastn existenci, a tedy i na zvaznou ochranu, spolehliv zakotvenou v odpovdajcch prvnch normch.


Svatava imkov - dol Tebvky19.10.2008, 10:52


K lnku - Nechtj poldry. ek je vyvlastnn? Rozhodne snmovna

Na serveru aktualne.cz je zajmav lnek: "Nechtj poldry. ek je vyvlastnn? Rozhodne snmovna" (10.3.2008) v nm se mimo jin pe:

Poldr na svm zem odmtli i zastupitel Rjce-Jesteb. Nezahrnuli jej do zemnho plnu obce. Tm jeho stavbu zablokovali a vlastnci se tu osvou pduzatm bt nemus.

"I kdyby existoval insitut vyvlastnn, jsme limitovni vl obce," vysvtlila Karin Kovov z investinho tvaru Povod Moravy, pro dostal projekt poldru v Rjci-Jesteb stopku.

Zastupitel ho odmtli u ped tymi lety a jejich nzor se nemn. "Chrnili bychom sousedn obce a msta a sami z toho nic nemli," popisuje starosta Rjce-Jesteb Pavel Perout, co vedlo Rjeck k odmtnut poldru.

Odtkajc voda by pr putovala mstskou kanalizac. Jej itn by Rjet platili sami. Soused, kter by ped povodn ochrnili, nechtj dt ani korunu.


Proti poldru toho Rjet maj vce. Boj se komr, nechtj obtovat svou nejrodnj pdu ani alej, kam chod na prochzky.

"Pokud by mla vejt v platnost novela, kterou by nkdo zasahoval do tchto zleitost, brnili bychom se," k starosta.

Nech si z toho vezme kad co chce, zvlt ti kte tvrd, e zatupitel v podstat nemou s nvrhem zemnho plnu nic dlat.13.10.2008, 21:37


Aktuln informace - zemn pln Bouzova a Lotic

Bouzov:

Ve tvrtek 2.10.2008 jsme absolvovali veejn zasedn zastupitelstva obce Bouzov. Jednm z bod programu bylo zveejnn nvrhu zemnho plnu obce Bouzov.Nvrh zemnho plnu obce Bouzov obsahuje oblast urenou pro vodohospodsk plny, kter sah od osady Markrabka a nad obec Kozov - shoduje se pesn s vodn ndr Jema zahrnutou v Zsadch zemnho rozvoje Olomouckho kraje (viz lnek ne). V textov sti nvrhu zemnho plnu obce Bouzov je oblast rovn zanesena, pozor, jako plocha uren k akumulaci porchovch vod (tj. pehrada) na rozdl od jinch oblast vyznaench jako such poldry a jin protipovodov opaten.

Zastupitel obce Bouzov nm sdlili, e probhne veejn schze na tma zemn pln, proto prosm sledujte dn a aktivn se zapojte do pipomnkovho zen, kter bude v brzk dob vyhleno. Vzor pipomnky vypracujeme a bude zde vas ke staen.

Lotice:

Rovn do nvrhu zemnho plnu msta Lotic zasahuje plnovan ndr "Jema" a to klovm prvkem, hrz nad osadou Markrabka. Pipomnkov zen bylo ukoneno 9.10.2008. Stihli jsme podat pipomnku proti tomuto vodohosp. zmru (viztext pipomnkyne) a rovn vypracovat pipomnku pro obec Bouzov, jej zastupitel slbli pipomnkovat nvrh UP msta Lotic. Lotice pipravuj vejn zasedn zastupitelstva, jeho soust bude diskuze na tma pehrada s pizvanmi odbornky. O termnu budete informovn v okamiku kdy jej msto zveejn.

Ke staen: zemn pln Lotice - hlavn vkres

zemn pln Lotice - textov st

Informujte se o dn a hlasujte prosm v anket na tchto strnkch.

Dejte Vaim zastupitelm najevo svj nzor.

Jan imek - dol Tebvky10.10.2008, 13:58


lnek do Bouzovskch novin

Such poldr

Vtotalitnch dobch na zem vznikl vhlavch socialistickch vodohospod megalomansk pln vybudovat na naem zem zhruba dv stovky pehrad. Po listopadu 89 se mnoha lidem ulevilo a tili se, e dojde ke zruen tzv. hjen tchto zem a e se obce,

kter se vtchto mstech nachz, budou moci svobodn rozvjet. Vroce 1997 vak pily katastrofln povodn a tohoto netst se chytily zjmov skupiny, kter se plnu postavit pehrady nikdy nevzdaly. Pro tak, vdy si kad dovede pedstavit, o jak obrovsk byznys mus jt, kdy jen pehrada Nov Heminovy m stt 20 miliard korun.

Tyto plny se eily na vldn rovni a vypadalo to, e dostanou zelenou. Mon vte, e i nad Loticemi, a to zhruba vmstech mezi fotbalkem a kamenolomem, se mla tyit tyicet metr vysok a pt set metr dlouh hrz a e vodn hladina mla sahat a za Petrvku. Toto vodn dlo mlo bt tak soust kanlu D.O.L.

ada dotench obc se ale proti pehradm vzbouila a odpor doshl takovho stupn, e vlda od tohoto zmru ustoupila. Kdesi vpozad se vak pehrady potichu mnily na tzv. such poldry. Do toho pily dal povodn vroce 2002, tentokrt vechch. Lid rdi slyeli o protipovodovch opatench a termn such poldr navozoval pedstavu ochrannch hrzek pro rozliv povodovch vod. Probhala rzn jednn, kraje vytvely plny zemnho rozvoje a protipovodov opaten. Pro ns je dleit, e zmr vybudovat vodohospodskou stavbu vdol Tebvky se objevuje na tech rovnch.

Jako prvn byly schvleny Zsady zemnho rozvoje Olomouckho kraje. Zstupci dotench obc mohli zmry kraje pipomnkovat a astnit se spolench jednn smonost vci ovlivnit, bohuel vak tto monosti nevyuili. Zejm si neuvdomovali zvanost situace a stejn jako vtina oban si celou vc spojovali pouze skanlem D.O.L., kter tu pece byl u za prvn republiky a nad kterm se tak snadno mvne rukou. Tak se stalo, e v Zsadch byla vymezena lokalita pro akumulaci povrchovch vod shrz tsn nad Markrabkou a vzdutm a po Balatkv mln. Tento zmr byl schvlen zastupitelstvem Olomouckho kraje a je zanesen do nvrh zemnch pln Lotic a Bouzova. Podle aktulnho nvrhu zemnho plnu obce Bouzov, kter mli oban monost zhldnout na veejnm zasedn bouzovskho zastupitelstva dne 2.10.2008, jsou vztopovm zem zahrnuty obce Jema, Doly a Kozov a celou zleitost budou ovlivnny i obce Blov, Kaden, Svojanov a Bezdkov.

Tak Povod Moravy vytvelo sv plny a zveejnilo na svch webovch strnkch (http://www.pmo.cz) Nvrh plnu Povod Moravy, ze kterho vyplv, e se nachzme vprioritn oblasti . 2 protipovodov opaten vzem Litovle, e plnuje such poldr (ndr) vzkm dol Tebvky nad Loticemi, hrz m bt vysok 20 metr a dlo m bt schopno zadret i pojmout 13 milin kubk vody. Vlistu opaten je uvedeno, e toto dlo, kter m stt takka miliardu korun, m ochrnit asi 3000 ohroench obyvatel, m vyeit povodovou situaci vLoticch a tak by mlo mt kladn vliv na snen kulminanch prtok na toku eky Moravy pod soutokem, tj. pod obc Moraviany. Tvrci plnu pevn v, e ten bude schvlen do konce roku 2009 a poslze realizovn.

Hrz takovchto rozmr ji mus splovat veker normy pro stavbu regulrn pehradn hrze, proto je mon, e tzv. such poldr je jen krycm nzvem pro vodn ndr, jak vyplv zobecnch zemnch pln i ze Zsad zemnho rozvoje Olomouckho kraje.

Podrobnosti o tomto dle sdvacetimetrovou hrz nejsou veejnosti znmy, cel vc je dajn ve stdiu studie a koncepce, pesto je zaazena vnvrhu plnu a pokud bude nvrh schvlen, je velmi pravdpodobn, e se mainrie rozjede a ke stavb hrze dve nebo pozdji dojde.

Snad nejdleitjm dokumentem je nvrh Politiky zemnho rozvoje esk republiky, kter je nadazen vem ve uvedenm dokumentm a kter jste mli monost pipomnkovat do 25.9.2008. Cel akce se setkala svelmi kladnm ohlasem oban.

Co proti plnm vybudovat pehradu vdol Tebvky mete udlat nyn?

  1. Zajmejte se o nvrh zemnho plnu obce Bouzov a vokamiku, kdy obec vyhls ktomuto plnu pipomnkov zen, zalete vurenm termnu psemnou pipomnku na O Bouzov, ve kter mete nap. uvst, e dte o vyjmut plochy pro vodohospodskou stavbu nad Markrabkou znvrhu zemnho plnu obce Bouzov.

  2. Obec Bouzov chyst pravdpodobn vlistopadu schzi, kde by se ml projednvat zemn pln. Tto schze byste se mli zastnit vco nejhojnjm potu a dt veejn najevo svj nzor. Je dleit, e se bouzovt zastupitel dne 2.10.2008 usnesli zaslat pipomnku knvrhu zemnho plnu Lotic a vyjdili nesouhlas svstavbou pehrady vdol Tebvky.

  3. Pipomnkujte nvrh Plnu povod Moravy, a to do konce kalendnho roku. Nvrh m bt pipomnkovn na adresy: Povod Moravy, s.p., tvar 206 VH plnovn, Ing. Miroslav Foltn, Devask 11, 601 75 Brno, a na Krajsk ad Olomouckho kraje, Odbor ivotnho prosted, Ing. Josef Veselsk, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Pipomnky mus mt tyto nleitosti: jmno a pjmen, adresu msta pobytu a podpis fyzick osoby, obchodn firmu nebo nzev a sdlo u prvnick osoby.

Vechny potebn informace, vzory pipomnek i anketu na dan tma najdete na internetovch strnkch Obanskho sdruen dol Tebvky: http://udolitrebuvky.ic.cz.

Svatava imkov10.10.2008, 13:58


Pipomnka k zemnmu plnu msta Lotice

Mstsk ad Mohelnice

odbor regionlnho rozvoje a investic

U Brny 2

789 85 Mohelnice

Vc: pipomnka kdokumentu zemn pln Lotice

Na zklad skutenost uvedench vdokumentu zemn pln Lotice podvme pipomnku ktmto bodm:

Vbod d2.3 Vodn toky a plochy se uvd: Na katastr vjeho jihozpadn sti zasahuje such poldr vymezen vdokumentaci ZR KOK.

Vbod e6) Opaten proti povodnm se uvd: Jako soust protipovodovch opaten zasahuje do eenho zem od Jeman jako zemn rezerva lokalita vhodn pro akumulaci povrchovch vod vymezen vvZR OK.

Vgrafick sti nad mstn st Markrabka je dle legendy vymezen oblast pro vodohospodskou stavbu.

Tyto skutenosti jsou vrozporu shlavnmi cli zemnho plnu Lotice, jak je uvedeno vtextov sti na str. 4 (omezen negativnch innost vzem na ppustnou mru, zajitn pedpoklad pro zlepen kvality ivotnho prosted) a vrozporu sst Ochrana a rozvoj hodnot zem na str. 4 (pi een zem zajistit zachovn stvajcch hodnot vzem, respektovat krajinn hodnoty vzem, uchovvat a roziovat pvodn prvky vkrajin, respektovat krajinn rz zem, respektovat vymezen skladebnch prvk SES).

Zmr zanst do zemnho plnu lokalitu pro such poldr i pro akumulaci povrchovch vod je vrozporu se zjmy ochrany prody, naruuje prvky SES (lokln i nadregionln biokoridory i biocentra uveden vnvrhu zemnho plnu Lotice).

Dle je v nvrhu zemnho plnu Lotice rozpor ve vymezen funkce lokality pro vodohospodskou stavbu nad Markrabkou nen jasn uvedeno, zda se m jednat o such poldr i o lokalitu kakumulaci povrchovch vod, co svd o nekoncepnosti vodohospodskho zmru.

V textov sti e. koncepce uspodn krajiny vetn vymezen ploch a stanoven podmnek pro zmny vjejich vyuit, zemn systm ekologick stability, prostupnost krajiny, protierozn opaten, ochrana ped povodnmi, rekreace, dobvn nerost nejsou uvedeny ohroen a siln ohroen rostlinn a ivoin druhy vyskytujc se na toku Tebvky voblasti Vlice, Markrabka a vmstech zamlen vodohospodsk stavby, jako jsou snenka podsnnk, ledek n, p ern a bobr evropsk. U takovchto druh je stt povinen chrnit nejen jednotliv kusy, ale i jejich biotopy.

dme, aby:

  1. zgrafick sti zemnho plnu Lotice bylo vyputno oznaen lokality nad Markrabkou jako zem pro vodohospodskou stavbu

  2. ztextov sti byly vyputny zmnky o suchm poldru i zemn rezerv lokalit vhodn pro akumulaci povrchovch vod

  3. byla st e3) doplnna o ohroen a siln ohroen rostliny a ivoichy (snenka podsnnk, ledek n, p ern a bobr evropsk)

Za ppravn vbor Obanskho sdruen dol Tebvky

Tom Vyjdek, Pavlov 51, 789 85 Mohelnice

Jan imek, Vlice 196, 789 83 Lotice

Svatava imkov, Vlice 196, 789 83 Lotice

Lenka Jelnkov, Vodn 21, 789 85 Mohelnice

Ke staen:zemn pln Lotice - hlavn vkres

zemn pln Lotice - textov st10.10.2008, 13:58


Zsady zemnho rozvoje Olomouckho Kraje

Odkaz na Zsady zemnho rozvoje Olomouckho Kraje jejich soust je mimo jin i seznam lokalit vhodnch k akumulaci povrchovch vod tj pehrad.

- zde vez z mapky s monou pehradou sahajc od Markrabky a nad Balatkv mln nad Kozovem

- pro plnou velikost klikni na obrzek

- vce informac v textovch stech dokumentu:

http://www.iri.cz/kr-olomoucky/zur/a_text.pdf

- konkrtn str. 23 odst. 48:

A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICK INFRASTRUKTURY NADMSTNHO VZNAMU
A.4.2.1. Plochy vhodn pro akumulaci povrchovch vod

a souvisejc:

http://www.iri.cz/kr-olomoucky/zur/c_text.pdf

- v kapitole

A.4.2. PLOCHY A KORIDORY TECHNICK INFRASTRUKTURY NADMSTNHO VZNAMU

na stran 77 cituji:

"k odst. 48

Plochy jsou zakresleny dle zemn technickch podklad, vychzejcch ze SVP z r. 1988
a tak z novjch podklad zpracovanch v rmci ppravnch prac na Plnech hlavnch
povod. Plocha lokality Jema je zakreslena v menm rozsahu, ne je uvedena ve SVP,
v souladu s poadavkem poizovatele. Zakreslen ztopy jsou povaovny za maximln.
Clem ochrany jednotlivch ploch pro vybran lokality s vskytem nejpznivjch
prodnch podmnek pro akumulaci vod je pedevm ochrana vybranch ploch pro mon
vodohospodsk vyuit pro poteby ptch generac.
V tomto odstavci nejsou uvedeny lokality vhodn pro akumulaci povrchovch vod s funkc poldr, kter jsou uvedeny v l. A.8. Lokalita Lesnice je nahrazena souborem poldr.
Lokality ternberk a Domalice jsou zemn rezervy pro poldry. Lokality Podho a Filipov

jsou evidovny jako such ndre s dosud neujasnnou polohou."

- z toho plyne, e lokalita Jema je plnovna jako pehrada (nikoliv such poldr), jeliko je uvedena v odst. 48!

vloil Jan imek25.09.2008, 15:43


Stanovy Obanskho sdruen dol Tebvky

1. Zkladn ustanoven:

Obansk sdruen dol Tebvky je dobrovolnm, nevldnm, neziskovm sdruenm oban, obyvatel a ptel dol Tebvky, vnm se sdruili zastnci ochrany prody a krajiny kaktivn innosti na jejich ochranu, kpopularizaci tohoto cle a kposkytovn obecn prospn innosti voblasti ochrany ivotnho prosted. Hlavnm poslnm Obanskho sdruen dol Tebvky je ochrana prody a krajiny. Zastupuje zjmy ochrany prody, krajiny a ivotnho prosted zejmna v dol Tebvky. Obansk sdruen dol Tebvky je nezvisl na politickch stranch, orgnech sttn moci a jinch organizacch. Sdruen se zakld na dobu neuritou. Sdlem Obanskho sdruen dol Tebvky jsou Lotice, pln adresa je: Obansk sdruen dol Tebvky

Vlice 196

789 83 Lotice

2. Cle a formy innosti:

Clem Obanskho sdruen dol Tebvky je chrnit produ, krajinu, ivotn prosted a sdla obyvatel dol Tebvky a pispvat k obnoven harmonickch vztah mezi lovkem a prodou a snaha zachovat ekologickou stabilitu a krajinn rz dol Tebvky.

Obansk sdruen dol Tebvky m za kol zajitovat ppravu a zpracovn souboru informac o zsazch do toku Tebvky a okoln krajiny, usilovat o podl na posuzovn ekologickch souvislost vech pijmanch rozhodnut tkajcch se dan oblasti, astnit se sprvnch zen v oblasti ochrany prody a krajiny, pi vyhodnocovn vliv innost na ivotn prosted a projednvn zemn plnovacch dokumentac, koncepc nebo strategi a sprvnch zen ve smyslu stavebnho zkona v uveden oblasti, poskytovat informan servis pro poteby len i veejnosti, organizovat kampan a petin aktivity, publikovat v mstnm a regionlnm tisku, na webovch strnkch, vydvat letky, publikace, iniciovat studie a znaleck posudky, hledat a uplatovat alternativy monho vvoje dol Tebvky s ohledem na zachovn a poslen jeho ekologick stability a krajinnch hodnot a pedkldat je k posouzen na vech rovnch.

Pi vech svch innostech se d zsadami dodrovn lidskch prv a prvnho du R.

3. lenstv:

lenem Obanskho sdruen dol Tebvky se me stt kad fyzick osoba star 18 let strvalm bydlitm na zem esk republiky, kter psemn vyjd souhlas scli a stanovami sdruen. lenstv vobanskm sdruen dol Tebvky je dobrovoln. Zjemce o lenstv me bt pijat na zklad psemn pihlky a doporuen dvou stvajcch len Obanskho sdruen dol Tebvky, doloenm podpisy tchto len na pihlce zjemce o lenstv. Pijet lena schvaluje lensk schze.

lenstv v Obanskm sdruen dol Tebvky zanik ke dni doruen psemnho oznmen o vystoupen do sdla Obanskho sdruen dol Tebvky, zruenm lenstv na zklad rozhodnut 2/3 vtiny rady Obanskho sdruen dol Tebvky vppad zvanho poruen stanov i konn nesluitelnho scli sdruen, mrtm lena nebo znikem sdruen.

4. Prva a povinnosti lena:

astnit se lensk schze, podvat nvrhy vboru Obanskho sdruen dol Tebvky a dat jejich projednn, bt informovn o innosti vboru a celho sdruen, vetn hospodaen, volit a bt volen do orgn sdruen, dodrovat stanovy sdruen, respektovat usnesen vboru a lensk schze, platit vas schvlen lensk pspvky, jejich ve a doba splatnosti bude urena na zasedn lensk schze.

5. Organizan struktura a orgny Obanskho sdruen dol Tebvky:

lensk schze: je nejvym orgnem sdruen a schz se podle poteby, minimln jedenkrt za rok, pijm usnesen nadpolovin vtinou hlas ptomnch len, projednv a schvaluje zprvu revizn komise za uplynul rok a rozpoet sdruen na dal obdob, vol leny vboru a leny revizn komise na dobu dvou let, schvaluje vi lenskch pspvk a termn splatnosti, schvaluje stanovy, zmnu stanov a svj jednac d, rozhoduje o zniku sdruen. lenskou schzi svolv pedseda nebo 1/3 len sdruen. Vbor je vkonnm a dcm orgnem sdruen vobdob mezi dvma lenskmi schzemi, m lich poet 3 a 5 len, vol ze svho stedu pedsedu,mstopedsedu a hospode na dobu dvou let. Pedseda d innost sdruen. Vdob, kdy neme vykonvat svou funkci, zastv jeho funkci mstopedseda. lenov vboru jsou statutrnmi zstupci Obanskho sdruen dol Tebvky. Usnesen vboru se pijm nadpolovin vtinou vech len vboru. Vbor sdruen svolv pedseda nebo jin poven len vboru dle poteby, nejmn vak dvakrt ron. Vbor pijm usnesenm svj jednac d, kter podrobnji uprav prva a povinnosti len vboru a kter nesm bt v rozporu s tmito stanovami. Ustanoven jednacho du, kter jsou v rozporu s tmito stanovami, jsou neplatn. Odvolv pedsedu, zpracovv nvrh plnu innosti a nvrh rozpotu pro lenskou schzi sdruen pro nsledujc obdob.

Revizn komise je tlennm orgnem, je volena lenskou schz na dobu dvou let zad len Obanskho sdruen dol Tebvky, provd minimln jednou ron kontrolu hospodaen sdruen a pedkld zprvu lensk schzi sdruen, vol ze svho stedu pedsedu revizn komise.

6.Zsady hospodaen

Hospodaen sdruen se d obecn platnmi prvnmi pedpisy.

Prostedky na svoji innost zskv sdruen z lenskch pspvk ve vi schvlen

lenskou schz, z dar, dotac a odkaz a grant.

7. Znik Obanskho sdruen dol Tebvky:

Obansk sdruen dol Tebvky zanik, pokud se pro jeho znik vyslov alespo 2/3 vtina len. V ppad zniku sdruen je jeho majetek po proveden likvidaci bezplatn peveden na jinou prvnickou osobu neziskovho charakteru, jej cle jsou blzk clm Obanskho sdruen dol Tebvky. Jestlie nebude tato osoba nalezena do 3 msc od ukonen likvidace, rozdl se zbvajc majetek rovnm dlem mezi leny Obanskho sdruen dol Tebvky. Za dnou likvidaci zodpovd posledn funkn vbor obanskho sdruen.

8. Zvren ustanoven

Ve vcech neupravench tmito stanovami plat obecn zvazn prvn pedpisy a platn jednac dy vboru a lensk schze.24.09.2008, 20:00


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

FOTOGALERIE- nov

Vzkazy:

1+1=     
zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:59

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:57

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. - .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , - -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. ! hd 720p !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

[b]zfilm6.ru[/b] .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

how long does cialis take to work
[url=http://cialisv.com]buy cialis usa[/url]

19.1.19, 19:05

http://tinyurl.com/yaxzmykq http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631573 http://bit.ly/2SRXtIF https://p.hgc.host/631572 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/y7uw4uj7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://bit.ly/2SNcmM7 https://p.hgc.host/631550 http://tinyurl.com/yadbjgq2 https://p.hgc.host/631555 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/ya3222we http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/y7galuuf https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/ybouswkg

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 25.12.2019 16:17 159320670 784371699 907894714 95082473
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:59

http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html https://p.hgc.host/631569 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html https://p.hgc.host/631560 https://p.hgc.host/631567 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html https://p.hgc.host/631563 https://p.hgc.host/631572 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-909.html

必要なリンク ここで、ラフィク

dpokmlsawe 26.12.2019 3:38 775954422 179756190 218393161 429058928
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:55

http://bit.ly/2SMG3gq http://bit.ly/2SRXvjL https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso https://p.hgc.host/631573 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/yc27dde4 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SL8GdH http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/yaxzmykq https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/ycgstd2t

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 24.12.2019 12:10 670661157 812563338 989913327 879172108
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yc27dde4 http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SJxaEc http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/y7galuuf http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/ycgstd2t https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/ybmefv8s https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y8bms4wo

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 22.12.2019 9:15 637744100 457385053 52786999 96109121
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yb7pwvk3 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://tinyurl.com/ya3222we http://bit.ly/2SJxaEc http://tinyurl.com/ycgstd2t http://tinyurl.com/y7uyc5aw http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yadbjgq2 http://bit.ly/2SMG3gq http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html http://tinyurl.com/y9648jqp http://tinyurl.com/ybmefv8s http://tinyurl.com/ybouswkg

またとないです ここで、ラフィク

dpokmlsawe 30.12.2019 16:26 324656514 474353552 262630154 834790667
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:53

http://bit.ly/2SRH2fq https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/y9648jqp http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html http://bit.ly/2SM8ivH https://p.hgc.host/631560 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://bit.ly/2SRXtIF http://bit.ly/2SNcmM7 http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yc27dde4 http://tinyurl.com/yaxzmykq http://tinyurl.com/ycujjkgd http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/yadbjgq2

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 19.12.2019 7:29 27846318 968390005 697343453 950804178
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:49

! !
?:
http://itcyber.ru/10319-skachivaem-besplatno-v-app-store-09022014.html App Store [09.02.2014]
[url=http://itcyber.ru/17454-rassekrecheny-harakteristiki-honor-9-lite-so-sdvoennoy-kameroy.html] Honor 9 Lite [/url] [b] Honor 9 Lite [/b]
[url=http://itcyber.ru/news/] IT [/url] IT
http://itcyber.ru/video/
: [b] [/b] http://itcyber.ru/

17.1.19, 07:21

!
: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/krasivye_devushki/
http://himaan.ru/interesnoe/
http://himaan.ru/2461-peyzazhi-julian-calverley.html [b] Julian Calverley [/b]
[url=http://himaan.ru/7565-znamenitosti-spravivshiesya-s-alkogolnoy-zavisimostyu-v-molodye-gody.html] , [/url] [b] , [/b]

15.1.19, 19:35

buying viagra in uk online
[url=http://camadian-pharmacya.com]order viagra 50mg[/url]

13.1.19, 04:39

watch casino online
[url=http://gamecasinosonline.com/]casino movie online[/url]
online casino reviews
casino games online
online casino

12.1.19, 06:01

! !
?:
http://enewz.ru/9354-amerika-mozhet-ostatsya-bez-burbona.html [b] ? [/b]
[url=http://enewz.ru/8111-kobzon-podal-isk-v-evropeyskiy-sud-protiv-latvii.html] [/url][b] [/b]
[url=http://enewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/] [/url]
http://enewz.ru/video/
: [b] [/b] [url=http://enewz.ru/]http://enewz.ru/[/url]

10.1.19, 06:43

!
: http://limonos.ru :
http://limonos.ru/art_iskusstvo/
[url=http://limonos.ru/interesnoe-video/] [/url]
http://limonos.ru/994-unikalnyy-monorels-v-vupertale.html [b] [/b]
[url=http://limonos.ru/9442-doch-razreshila-pape-stat-mamoy.html] [/url] [b] [/b]
http://limonos.ru/2098-bitva-krokodila-i-lvov-za-tushu-slona.html

8.1.19, 19:41

cialis online sicuro europa http://canadian-pharmacyca.com
[url=http://canadian-pharmacyca.com]buy cialis 40 mg online[/url]

7.1.19, 02:59

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabrame stavb pehrady v drahocennm dol Tebvky
tavasi@centrum.cz